Keywords: The River Geomorphology

حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷۵ درصد از آب شیرین در سفرههای زیرزمینی و رطوبت خاک ذخیره شده و کمتر از ۰٫۰۱ درصد در آبهای سطحی در دریاچهها، رودخانهها و تالابها وجود دارد. «ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» (الشارونی، 1397: 11): «یعنی هماندازۀ خودش بود» (سبزیانپور، 1397: 12)؛ ترجمۀ تحتاللفظی این عبارت می­شود «ارتفاع آن مثل طول او، خودش بود» که در زبان فارسی فاقد کارکرد یا مفهوم بود، یا کارکرد کمی دارد که نزد خوانندگان چندان معمول نیست؛ بنابراین، مترجم معادلی را بهکار برده که کارکردی مشابه دارد. ترجمۀ ارتباطی: ترجمهای است که پیام متنی را با متداولترین کلمات، عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقصد برمیگرداند (همان: ۳۷).

ترجمۀ معنایی: معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزدیکترین ساختهای دستوری و معنایی به زبان مقصد منتقل میکند (نیومارک، ۱۳۸۶: ۳۷). معادل در سطح مقاله، کتاب، مجله یا بروشور را نسخه (version) می نامند، مانند نسخۀ روسی یا آلمانی کتاب (پیرمرد و دریا)، نوشتۀ ارنست همینگوی، که نسخۀ اصلی آن به زبان انگلیسی است و یا نسخۀ فارسی، چینی، یا پرتقالی داستان (شرطبندی)، نوشتۀ آنتون چخوف، که نسخۀ اصلی اش روسی است. او ناخودآگاه جمعی را نمایانگر بنیان شخصی و غیرشخصی روان و بسط خودآگاهی و ناخودآگاهی شخصی میدانست و از این روی معتقد بود که مواجهه خودآگاهی افراد با دنیای بیرون و نیز برخورد ناخودآگاهی آنها با گذشته متأثّر از نیاکانشان است و اجداد بدوی تأثیری برجسته و قابل توجه بر عمیقترین سطح روان انسان برجای گذاشتهاند.

در طول دورۀ صفویه، یکی از دورههایی که بیشترین میزان اعتقاد به تقدس شاه وجود داشته است، زمان حکومت شاه اسماعیل، بنیانگذار سلسلۀ صفوی است. میانگین رتبۀ داراییهای مالی در زمان قبل از احداث سد (91/161) بیشتر از میزان آن در زمان بعد از احداث سد (52/116) بوده است. ظاهر شدن همچون سروش پیام­آور در خواب و خبر دادن از فرجام امور. فناوري به کارگيري جمعيت حشرات آبزي براي نشان دادن درجه آلودگي توده آب هاي مختلف بيش از نيم قرن است که وجود دارد و اين موضوع بر اساس توانمندي هاي زيستي موجودات زنده اي که به عنوان شاخص آلودگي و سطوح مختلف آن بکار مي روند بنا شده است.

در اساطیر ایرانی همه فرهمندان به سادگی از آب میگذرند و گذر از آب، نمادی اساسی از حمایت یزدانی قهرمانان ایرانی است. موسوی حرمی، رضا، اسدالله، محبوبی، رابرت، برنر و محمد، خانه باد(1381)، نقش تکتونیک در رسوب گذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد بیست و هشتم، شماره 1، صص68-53. جابهجایی و حرکت توأم با بالا و پایین رفتن آب یا هر نوع مایعی توسط باد یا عاملی دیگر، جریان تند و ناگهانی و ناآرامیِ ایجاد شده در یک محیط که از مرکز پیدایش خود، در جهات مختلف انتشارمییابد بیآنکه محیط را جابهجا کند.

فردوسی، نام رستم را در تشبیه به باد به صفت «دمان» مقیّد ساخته و او را همچون بادی جانبخش می­داند که با یاریرساندن به سپاه توس حیات دوبارهای را به ایرانیان خواهد بخشید. ارزيابي مدل رونديابي ديناميکي در شرايط ميداني با استفاده از آبنمود Lane و مشخصات رودخانه Hughes Wash دلالت بر تطابق نسبي نتايج مدل و مشاهدات ميداني دارد. براي ارزيابي نتايج روش پردازش تصوير در تخمين ضرايب مانينگ، از شبيه سازي جريان يک بعدي ماندگار توسط مدل هيدروليکي Hec-Ras استفاده گرديد و مدل در قالب سناريوهاي مختلف اجرا شد.

برخلاف روش هاي پيچيده و محاسباتي مرسوم، همه اين نتايج با مشاهده و در حداقل زمان حاصل مي شود که به قرار زير است: داده هاي ماهانه آشوبي تر از داده هاي هفتگي و روزانه مي باشد که نشان مي دهد زمان بهينه به يک ماه نزديکتر است. چنين تلفاتي به عنوان يک منبع بزرگ تغذيه آب زيرزميني و قنات ها در مناطق خشک نيز محسوب مي شوند. منجزی، ا.، مسجدی، ع.، حیدرنژاد، م.، پورمحمدی، م.، 1398. بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه. شهروز، ر.، و سلطانعلی نژاد، ف.، و بکتاش، ا.، و احمدی، ع.

منجزی، ا.، و مسجدی، ع.، و حیدرنژاد، م.، و پورمحمدی، م. آقایی، م.، و حشمت پور، ع.، و قره محمودلو، م.، و سیدیان، س. هوشمند، ح.، سیدمرتضایی، س.، آهنگرزاده، م.، 1388. بررسی کیفیت باکتریایی آب رودخانه بهمنشیر و استخرهای پرورش میگوی منطقه چوئبده- آبادان. به منظور شناسايي رفتار جريان و پيش بيني تلفات انتقال، مدل براي بازه اي از رودخانه زشک در خراسان رضوي اجرا شده است. پژوهش حاضر که براساس سطح معنایی لغوی الگوی گارسس به ترجمۀ داستان «نهرالذهب» پرداخته­است، نشانگر نقاط قوت و ضعف مترجم در مؤلّفهای خاص و اهتمام بیشتر مترجم به یک یا دو مؤلّفه از سطح معنایی – لغوی در مقایسه با مؤلّفههای دیگر است.

«ومَعَ ذَلِک لم یَحدُث مُطلَقاً أَن أحسَنَ إلَی فَقِیرٍ» (الشارونی، 1397: 7): «امّا با وجود آن، هیچوقت به فقرا کمک نمیکرد» (سبزیانپور و وکیلی، 1398: 8)؛ «أحَسنَ» به معنای «احسان» همه نوع نیکی را شامل میشود و مترجم در اینجا آن را به معنای «کمک» استفاده کرده است که از معنای عام آن معنای خاص را انتخاب کرده است. منظور از سبک، شیوۀ بیان رسمی، غیر رسمی، ادبی، کوچه بازاری، لفظ قلم یا کتابی، محاوره ای، علمی، فنی، خشک، طنزآمیز، کنایه آمیز و غیره است که خاص یک فرد یا خاص یک قشر و طبقۀ اجتماعی است: مانند سبک نویسندگانی چون آل احمد، جمالزاده، صادق هدایت، چخوف، بالزاک، دیکنز و غیره در نوشتن، سبک خوانندگانی مثل بدیع زاده، محمد نوری، بنان، خانم قانم و غیره در آواز و سبک حرف زدن بازاریها، دانشجویان، پائین- شهریها، بالا- شهریها، داش مشدیها، دیپلماتها و غیره در محیطهای خاص خودشان.

منظور از فعالیتهای ذهنی همۀ آن فعل و انفعالاتی است که در مغز و روان مترجم صورت می گیرد و طی آن، معنا و مفهوم یا پیام یک واژه، عبارت یا جمله ای از یک زبان استخراج شده و به واژه، عبارت یا جمله ای در زبان دیگر سوار می شود. شرایط رطوبت قبلی خاک را می­توان از جدول 1 و بر اساس مجموع بارندگی طی مدت 5 روز قبل از روز مورد نظر به ­دست آورد. این رودخانه پس از طی مسیر حدود ۱۵۵ کیلومتر در استان گلستان، در محل چات به رودخانه سومبار از خاک ترکمنستان ملحق می شود.

در زمینه آب شرب نیز هر ایرانی حدود 200 لیتر در روز آب مصرف میکند که در کلان شهرهای کشور میزان مصرف به 250 الی 370 لیتر میرسد. «و أخذَ لَونُ أنفهِ یمیلُ إلی الاحْمِرارِ» (الشارونی، 1397: 65): «و رنگ دماغش به سرخی رفت» (سبزیانپور، 1397: 66)؛ همانطورکه ملاحظه میشود جنبه بلاغی و ادبی در ترجمۀ این جملۀ سبزیانپور قابل مشاهده است که جزء نکات مثبت ترجمه است. «حامی» بودن رستم، کهنالگوی «معصوم» را نیز در سیاوش زنده میکند؛ زیرا «رایجترین داستانها دربارة «معصوم» از رابطهاش با یک «حامی» که از دنیای امن و زیبای او حمایت میکند، شکل میگیرد.» (پیرسون و کیمار،1392: 37) درواقع رستم در پس پرده مراقب و نگهبان سیاوش است و سیاوش نیز مانند دفنه «دختر بینوس که عاقبت به درخت تاج برگ بو تبدیل شد»( پیرسون و کیمار، 1392: 36) به سبب اتکا به حمایتهای «حامی»ای چون رستم، به آرامش و امنیتی بیدغدغه دست مییابد.

در این پژوهش تلاش می­شود این ویژگیها در نحوۀ معادلگزینی سبزیانپور بررسی تا مشخص شود ترجمۀ وی از کدام ویژگی بیشتر بهره برده است. این موضوع سبب قطع متناوب جریان آب رودخانه در شهر اصفهان، و به تبع آن نقصان هایی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری شهر شده است. ولي، درجة بالاي شهرنشيني و ساخت و سازها و فعاليتهاي اقتصادي در بستر رودخانه مانند احداث حوضچه هاي پرورش ماهي نه تنها کيفيت چشم اندازها را به شدت تحت تأثير قرار داده بلکه ويژگي هاي فيزيکي و زيست شناختي آنها را نيز متأثر ساخته است. هرچند اگر رودخانه آلوده باشد، نشان میدهد که شما در محیطی هستید که دارای اثرات منفی است و ممکن است دچار مشکل شوید.

او اگر عرفانی میگوید و فلسفی مینویسد، عرفان و فلسفۀ اسلامی را میشناسد و بیانش در این دو مضمار، عمیق و صمیمی است. عملکرد اين روش تفکيک متغيرهاي هيدرولوژيکي به مقياس هاي کوچکتر، هم در بعد زماني و هم در بعد مکاني است به اين صورت که در مقياس زماني شامل تفکيک سري سالانه به سري هاي کوچکتر از سال و در مقياس مکاني شامل تفکيک جريان رودخانه در شاخه اصلي به جريان در شاخه هاي فرعي متعلق به شاخه اصلي مي باشد. و یا (hard) قیدی است در مرتبۀ واژه، حال آنکه (day and night) و (without enjoying any of the …) قید هائی در مرتبۀ عبارت می باشند که همگی باهم فعل اصلی گزاره، یعنی (work) را توصیف می نمایند.

Boer, M. F. van, Nielen-Kiezebrink and T. Locking., (2009). Hydraulic and sedimentary processes causing anastomosing morphology of the upper Columbia River, Geomorphology, 111(3-4), p194-205. Stock, Jonathan D. and Montgomery, David R., (1999). Geologic constraints on bedrock river incision using the stream power law, Journal of Geophysical Research, v. 1993) Anastomosis and the continuum of channel pattern Earth surface processes and landforms.l S, pp.613-625. In this study, the factors affecting on river bed geometry changes and the rate of change and its impact on development of the Yasooj were investigated. برآورد صحيح آبدهي رودخانه جهت برنامه ريزي در مديريت منابع آب، پيش بيني تداوم خشکسالي ها و برنامه ريزي مطالعات بهره برداري مخزن از اهميت چشمگيري برخوردار است.

با توجه به اهميت برآورد مناسب ضريب زبري در مطالعات مهندسي رودخانه، در تحقيق حاضر به ارزيابي روش پردازش تصوير در تخمين ضريب زبري مانينگ لايه سطحي بستر رودخانه ها پرداخته شده است. پردازش تصاوير تهيه شده از بستر رودخانه حاکي از آن است که اين روش از دقت بسيار بالايي در برآورد اندازه ذرات رسوبي (ذرات داراي اندازه 50d و بزرگتر) برخوردار بوده و مي تواند به منظور تخمين ضريب زبري مانينگ ذرات رسوبي بستر از طريق روابط تجربي موجود، مورد استفاده قرار گيرد.

شناخت طرح متفاوت مثنوی، مستلزم دقت در دو مقولة گسست و انتقال است؛ مقصود از گسست، بریدگیها و انقطاعهای متعددی است که در قصهها دیده میشود و واژة انتقال راجع به مواردی است که ذهن شاعر به واسطة جرّ جرّار کلام، از مطلبی به مطلب دیگر منتقل میشود. همچنین نزدیک به ۶۰۰ میلیون نفر از چاهها، نهرها، دریاچهها یا منابع دیگر مینوشند که منبع میکروبهای خطرناک است. در این جمله، معنایی که از کمک برمیآید همان صدقه استکه در مقابل معنای احسان، جزءِ أخّص آن است. موارد حذف در ترجمۀ خوب، بسیار محدود و حتی نادر است و مترجم وفادار، جز در مواقع ضروری و اجتنابناپذیر، اقدام به حذف مطلبی نمیکند؛ چراکه حذف بیرویه، عمدهترین عیب ترجمه محسوب می شود (کماکی، ۱۳99: ۳۰-۲۲ با تلخیص).

دیدگاهتان را بنویسید