A Critique Of Printed Version Of Tabarestan History

رود عظیم در خواب، دیدن مردی عظیموار است. به گزارش ایلنا از اصفهان، روز چهارشنبه هیأت مدیره صنف کشاورزان اصفهان خبر از بازگشایی زاینده رود در هفتم فروردین ماه و بر اساس تایید استاندار اصفهان داده بود، اما امروز جمعه بیست و هشتم اسفندماه خروش رود شور، زاینده رود را زنده کرد. 11- موسوی. زهرا، 1389، استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در محیط GIS برای زون بندی منطقه ناژوان در شهر اصفهان، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته محیطزیست، دانشکده شیلات، مرتع و محیطزیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صص70-10. 26- بزرگیان. سید قوامالدین، 1388، ارزیابی توان اکولوژیک منطقه حفاظتشده حرا به منظور مدیریت اکوتوریسم با استفاده از GIS ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2- Banerjee U, Kumari S.P & Sudhakar S, 2005, Remote Sensing and GIS based ecotourism planning: A case study for western Midnapore, West Bengal, India. 17- Ryngnga P.K, 2008, Ecotourism prioritization: a geographic information system approach, South asian journal of tourism and heritage, Vol. 7- Bukenya J.O, 2000, Application of GIS in ecotourism development decisions: evidence from the Pearl of Africa. 10- Kumari S, Behera M.D & Tewari H.R, 2010, Identification of potential ecotourism sites in West District, Sikkim using geospatial tools.

16- Karimi V, Ebadi H & Ahmadi S, 2006, Public Parking Site Selection using GIS, Map World Forum Hyderabad, India. 19- Babaie-Kafaky S, Mataji A & Ahmadi Sani N, 2009, Ecological capability assessment for multiple-use in forest areas using GIS- based multiple criteria decision making approach. 9- Gul A.M, Orucu K & Oznur K, 2006, An approach for recreation suitability analysis to recreation planning in Golchuk Nature Park. 23- Hajehforooshnia Sh, Soffianian A, Mahiny A.S Fakheran S, 2011, Multi objective land allocation (MOLA) for zoning Ghamishloo Wildlife Sanctuary in Iran.

14- منصوری. معصومه، 1392، ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه جنگلی حسنگاویار شهرستان نورآباد باروش مشروط و هزینه سفر فردی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان 89 صفحه. این بهنوبه خود ازیکطرف توان بالای منطقه را در جذب گردشگر با توجه به فاصله کم آن تا شهرستان نورآباد نشان میدهد و از طرف دیگر نیاز به ایجاد امکانات بیشتر در زمانهای اوج بازدید را یادآور میشود. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهند که باتوجهبه وجود جاذبهها و توانمندیهای طبیعی و تاریخی در منطقه ازجمله کارگاههای سفالسازی که سابقة دیرینه در منطقة کلپورگان دارد، درصورت اعمال مدیریت و تهیة طرح جامع منطقهای میتوان بسترهای توسعة گردشگری در منطقه و بهدنبال آن توسعة منطقهای کلپورگان را فراهم کرد.

مهم ترین جاذبه روستا دشت هویج است که بنا بر روایات تاریخی در گذشته به کاشت هویج اختصاص داشته، هرچند که امروزه اثری از مزارع هویج دیده نمی شود. بهعبارتدیگر اکوتوریسم، سفری مسئولانه و بازدید از مناطق طبیعی برای بهرهمندی از آن و احترام به طبیعت با هرگونه ویژگی تاریخی یا فرهنگی جدید مربوط به آن است که به حفظ منطقه کمک کند و کمترین تأثیر منفی را داشته و از جنبة اجتماعی – اقتصادی، برای ساکنان منطقه سودآور باشد (درام و مور، 1388: 5). گردشگری طبیعی مفهوم جدیدی در گردشگری است که جرقة آن در ابتدا با ایدة همسازی دوباره با طبیعت واقعی زده شد و با جامعة گردشگری طبیعی که سفری مسئولانه به نواحی طبیعی است مطرح شد که حفاظت محیط طبیعی و تقویت رفاه جامع محلی را موجب میشود 2005: 2) ,Thampi).

بنابراین، چشماندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچهها، تالابها و غیره از کانونها و جاذبههای مهم این نوع گردشگری به شمار میروند (شیعه، 1372، 15). برآورد شده است که گردشگری طبیعی تقریباً 27 درصد سفرهای بینالمللی را شامل میشود و وقتی بهصورت مناسب مدیریت شود میتواند اشتغال محلی و فرصتهای توسعة بومی ایجاد کند و نیز به حفظ محیط طبیعی منجر شود (Githinji, 2006: 9). با توجه به تعدد دریاچهها در استان فارس ضرورت انجام پژوهشی جامع و میدانی پیرامون تحلیل کمیت و کیفیت مکانیابی پهنههای مستعد توسعة گردشگری دریاچهای کاملاً احساس میشود. این جابهجایی عظیم جمعیت میتواند منافع فراوانی را برای جوامع میزبان داشته باشد (تقوایی و همکاران، 1390: 99). باتوجه به اینکه هفتاد درصد ازعرصههای طبیعی کشور در اختیار روستاییان قراردارد، به اهمیت مناطق روستایی در بهرهبرداری از فعالیتهای اکوتوریستی پی برده میشود.

انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگونی را به دنبال دارد در هر کشوری بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی است و رونق و پیشرفت اقتصادی آنها را موجب میشود (صفاری و همکاران، 1391: 148). صنعت گردشگری با اتکا به ویژگیها و آثار اقتصادی خود میتواند بهگونهای کاملاً مؤثر در تحرک و پویایی بخشهای مختلف اقتصادی جوامع محلی نقش اصلی را ایفا کند و در نهایت به توسعة نواحی روستایی و کمرشد کمک کند (حیدری، 1387: 34). یکی از راهبردهایی که برای تقویت نواحی محروم و دارای استعداد توسعه مطرح شده است، توسعه و گسترش گردشگری در مناطقی است که پتانسیلهای لازم را برای توسعة گردشگری دارند.

طبق گفته کارل یونگ، قدم زدن در کنار رودخانه ای در خواب، نشان از آرزوی شما برای یافتن آرامش درونی شما دارد. نتایج مطالعات ژنتیکی توسط مارکر RAPD نشان داد که میانگین فاصله ژنتیکی این دو جمعیت که بر اساس ماتریکس تشابه و ضریب جاکارت محاسبه شد، 487/0 میباشد و از آنجا که مرز تعیین گونه و زیر گونه فاصله ژنتیکی 5/0 میباشد، استنتاج شد که این دو جمعیت تا حد بسیار بالایی از یکدیگر انشقاق یافتهاند.

انجام طرحهای لایروبی رودخانه، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل است. طبق گزارش های اعلام شده از بانک مرکزی مبنی بر تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۵ تهران در ماه های متوالی بیشترین تعداد معامله در خرید آپارتمان را داشت. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو در پاسخ به این که با تفاسیر موجود آب چه زمانی به ایران میرسد، گفت: طبق معاهده باید جریان پیوسته آب را داشته باشیم، اما محدودیتهایی که طرف مقابل ایجاد کرده، اجرای معاهده را سخت کرده است و طبیعتا انتظار میرود ایران از همه ابزارهایی که در تعامل دیپلماتیک با افغانستان دارد استفاده کند.

در طبقهبندی انواع گردشگری، گردشگری طبیعی جزئی از گردشگری روستایی به شمار میرود. بنابراین، گردشگری دریاچهای مجموعهای است متشکل از دریاچه و امواج آن، زیرساختها و امکانات رفاهی و تفریحی در مناطق اطراف آن که از دریاچه، یکی از جاذبههای گردشگری، حمایت میکنند. فاضلنیا و هدایتی (1389)، در پژوهشی به بررسی راهبردهای مناسب برای توسعة گردشگری دریاچهای زریوار پرداختند. ضیائی و همکاران (1390)، در پژوهشی به ارزیابی توان بومشناختی و اولویتبندی پهنههای مستعد اکوتوریسم (مطالعة موردی: شهرستان مینودشت) پرداختند. کرمی و مدیری (1389)، در پژوهشی به شناسایی مناطق مستعد گردشگری گامی برای دستیابی به توسعة منطقهای (مطالعة موردی: کلپورگان) پرداختند.

رونیاسی و همکاران (1389)، در پژوهشی به بررسی نقش GIS در تحلیل پهنههای مستعد توریسم پرداختند. همچنین پارامترهای زیرساختی بهدلیل هزینههای احداث و دسترسی نقش بسیار مهمی در برنامهریزی اکوتوریسم در عرصههای طبیعی دارند. اطلاع از تعداد دفعات مراجعه افراد نیز در برنامهریزی و تخصیص امکانات تفرجی موجود در گردشگاه اهمیت دارد (24) و برای اماکن دارای جاذبههای بیشتر، تعداد مراجعههای بیشتری نیز دیده میشود (26). در این بررسی مشخص گردید که حدود 80 درصد مراجعهکنندگان برای چندمین بار و حداقل هفتهای یکبار از تفرجگاه دیدن میکنند که بیش از 7 ساعت در منطقه اقامت دارند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که 47/24 درصد از کل وسعت شهرستان تویسرکان توان انجام فعالیتهای گردشگری را دارد.

بررسیها نشان میدهند که در استان فارس تعداد 10 تالاب وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر بهصورت گزینهای در یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی کشور یعنی استان فارس انجام شد. تالابهای استان فارس شامل تالابهای آب شیرین کافتر (در حوزة اقلید)، ارژن، هفت برم (در حوزة شهر شیراز)، پریشان (در حوزة کازرون) و تالابهای آب شور بختگان و طشک (در حوزة شهرستان نیریز) و مهارلو (در حوزة شهر شیراز) و تالابهای هرم و کاریون و هیرم (در حوزة شهرستان لار) هستند (جوادی، 1377، 12). بنابراین، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی به مکانیابی دریاچههای دارای توسعة گردشگری دریاچهای در استان فارس میپردازد.

در حقیقت باید گفت مرده سوزی آیینی است که هم بعد مادی و هم بعد معنوی و روحانی انسان را شامل می شود و از این رهگذر است نشئه بعدی انسان که در آمیزه ای از هر دو بعد تحقق می یابد، معین می شود. مردان به خانه ها رفتند و با کمربند به جان زنها افتادند و زنان بدون مردان که نمی دانستند چرا کتک می خورند، حیرت می کردند و با محبت لبخند می زدند و علتی برای عصبانیت نمی دیدند و بنابراین مرتب بچه می زاییدند و این بود انشای ما، راجع به فصل بهار … نتایج ارزیابی این مهم بهشکلی جداگانه در بررسی حاضر نشان داد که امکانات و تسهیلات در این تفرجگاه باید همانند بسیاری از تفرجگاههای دیگر عمدتاً در جهت برآوردن نیاز خانوادهها باشد.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که از 1362 واحد زیستمحیطی شناساییشده، 83 واحد به مساحت 11 کیلومتر مربع، توان اکوتوریسم متمرکز و 1036 واحد به مساحت 1355 کیلومتر مربع، توان اکوتوریسم گسترده داشتند و 243 واحد به مساحت 219 کیلومتر مربع مستعد اکوتوریسم نبودند. همچنین در باب تعیین حقابه از آب های فرامرزی، می توان به اختلاف ایران و افغانستان در مورد رودخانه هیرمند اشاره کرد این رودخانه که از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد و در نهایت پس از پیمودن 1100 کیلومتر به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می ریزد از اهمیت انکارناپذیری برای هر دو کشور ایران و افغانستان برخوردار است .

از این دستگاه برای مصارف خانگی و مصارف کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. البته نمیتوان در این باره دید قطعی داد ولیکن با بررسی اوضاع دوران فرمانروائی این دو پادشاه دریافته میشود که زمان شاپور ذوالاکتاف که بواسطه صغر سن نمیتوانست در کارهای کشور کارآمد باشد سراسر مملکت دستخوش کشتار و تاراج طوایف درونی و بیرونی بود. در هر حال آبهای ((ریودولاپلاتا )) قسمتی از دریا تلقی نمیشود و بنابر این منحصراَ تحت حاكمیت دو دولتی است كه در ساحل آن قراردارند آنچه گفته شد مربوط به تقسیم آبهای رودخانه مذكور است . بنابراین مهار آبهای روان در ایران اتفاق افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید