۱۰ روستای توریستی اطراف تهران – بهترین روستاهای دیدنی اطراف تهران

دولت نیز مقابله به مثل کرده و حداقل ۲۰٫۰۰۰ حامی انجمن محلی در این مبارزه کشته یا بعداً اعدام شدند. به همین دلیل سه پیست اسکی مهم ایران یعنی پیست اسکی توچال، پیست اسکی دیزین و پیست اسکی شمشک در شمال تهران قرار دارند و جزء جاهای دیدنی تهران در زمستان محسوب میشوند. ب- افت منابع آب زیرزمینی و بهتبع کاهش رطوبت خاک و درنهایت تشدید شوری خاک (کاهش کیفیت آب سطحی و زیرسطحی) ج -مترک شدن اراضی کشاورزی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن روستاها د- کاهش یافتن شدید آب دریاچه سد دوستی درنتیجه کاهش منابع آب سطحی است، همه این موارد درنتیجه کاهش توان زیستمحیطی مطابق با جریان زیستمحیطی جریانی رخداده است و نکته حائز اهمیت در این میان تنوع زیستی در رودخانهها است که بیشتر تحت تأثیر دو عامل طبیعی و انسانی قرار دارد (امینی،1387) دراینبین نکته جالب و حائز اهمیت بالا آمدن بستر رودخانه هریرود ایران در برخی از نقاط بستر است، به این صورت که آن دسته از جریانات فرعی منتهی به رودخانه هریرود که نشأتگرفته از حوضههای آبریز داخلی است با خود رسوباتی را حمل میکند و این رسوبات وقتی به بستر پایه خود یعنی کف رودخانه اصلی یعنی هریرود میرسند تهنشین و رسوبگذاری میشود و دیگر جریانات گردابی شدید گذشته هریرود در کار نیست که بتواند آنها را حمل و جابجا کند آنهم در بستر رودخانهای که از نظر ژئوپلیتیکی حائز اهمیت بوده و از نظر رژیم حقوقی و معاهدههای گذشته میان کشورها وسط آب مرز تعیینشده که از این نظر نیز چالشهای ژئوپلیتیکی را در پی داشته است.

معنی: ما رنگ سرخ، وقتی به آن نگاه میکنیم احساس خستگی میکنیم، برای این که اعصاب را تحریک میکند. برای مطالعه موردی رودخانه هریرود به طول تقریبی 190 کیلومتر تا محل تایباد به دریاچه سد دوستی انتخاب شد، با توجه به نبود سوابق مطالعاتی قابلاتکا و خلأ مطالعاتی در این زمینه، این پژوهش به دنبال آن است که مقادیر موردنظر بهعنوان دبی زیستمحیطی را برای منطقه موردمطالعه ارائه نماید. آن قسمت از هریرود که از محلی به نام پیش رباط واقع در شرق شهرستان تایباد وارد ایران شده و از شرق شهرستان تربتجام میگذرد تا محل دریاچه سد دوستی واقع در جنوب شرق شهرستان سرخس میباشد بهعنوان محدوده موردمطالعه ما در نظر گرفتهشده است.

از مسیر رودخانه هریرود از مقاطع مختلف پاییندست سد سلما یعنی هریرود ایران نشاندهنده این است که رودخانه مذکور شرایط مورفولوژیکی خود را ازدستداده است و رودخانه عملاً قادر به تأمین حق آبه دریاچه سد دوستی و شرایط زیستی گذشته پیرامون بستر را ندارد. در نظر گرفتن دبی زیستمحیطی رودخانه هریرود به خاطر شرایط اکوسیستم بحرانی رودخانه مخصوصاً در محدوده شهر سرخس اهمیت این رودخانه برای تأمین حق آبه قابلتوجه دریاچه سد دوستی و رودخانه هریرود که اکنون از مرز هشدار گذشته است، اهمیت بسیار زیادی دارد. منطقه ۱۰ در بخش غربی شهر تهران قراردارد و با مناطق ۱۷ ، ۱۱ ،۹ ، ۲ هم مرز میباشد.

و باز در تاریخ ایران باستان آمده است:(4) دولت پنت کاپادوکی یکی از سلسله های پادشاهانی که نسبشان را به پارسیها میرسانیدند و واقعاً هم پارسی نژاد بودند، دودمان پادشاهان پُنت بود چنانکه بالاتر گفته شد پُنت به آن قسمتی از کاپادوکیّه اطلاق میشد که در کنار دریای سیاه واقع است و به همین جهت پُنت را صحیحاً کاپادوکیهء پُنتی مینامیدند. از قدیم گفته اند هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد , اگر شما هم میخواهید از منطقه ای بکر و دست نخورده لذت ببرید که در زیبابی هم تراز بهترین مناطق ییلاقی دنیاست سختی راه ارتفاعات مازیچال را باید به جان بخرید.

در رابطه با تغییر شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانهای کار پژوهشی خیاوی، مصطفیزاده و اسمعیلی عوری در رابطه با احداث سد یامچی بر سر راه رودخانه بالخلوچای با استفاده از رویکرد (RVA) تأثیر ترکیبی تغییر مؤلفههای اقلیمی با بهرهگیری از نرمافزار IHA Software مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند که مشخص گردیده مقدار متوسط دبی جریان رودخانه در دوره بعد از احداث سد نسبت به گذشته 52 درصد کاهش داشته است و درنهایت تغییر در شاخصهای هیدرولوژیک جریان عمدتاً تحت تأثیر احداث سد بوده است؛ بنابراین متناسب با آنچه ذکر شد باید اذعان داشت با توجه به بررسیهای کتابخانهای صورت گرفته در پژوهش حاضر برای نخستین بار تلاش شده است تا با بهرهگیری از مدلهای اکوهیدرولوژی نیاز جریانی رودخانه هریرود موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد تا اثرات کم آب شدن رودخانه توسط سد سلما افغانستان به عنوان یکی از دخالتهای انسانی مشخص گردد چراکه با تأیید کاهش نیاز جریانی اثرات سوء زیست محیط ناشی از کم آب شدن رودخانه در ابعاد مختلف مشخص و به جهت مدیریت منابع آبی در میان مدت و بلندمدت، مطالعات مرتبط در این حوزه برای کارشناسان سازمانهای ذیربط مانند شرکت آب منطقهای مفید واقع گردد.

حفاظت از منافع ملی، تاثیرگذاری در تحولات سیاسی و اجتماعی و همکاری و مشاوره با ارتش کشور از جمله معیارهای طبقهبندی سازمانهای اطلاعاتی توسط رسانههای آمریکایی اعلام شد. رودخانه ها امروزه منافع بسياري براي جوامع بشري دارند. ولی با در نظر گرفتن حد متوسط، دوره کمآبی (فروردین تا شهریور) و دوره پرآبی (مهرماه تا فروردین) با وضعیت هیدرولوژیکی رودخانه موردمطالعه مطابقت ندارد و شرایط آن متفاوت است؛ بنابراین بر اساس دادههای آبسنجی منطقه موردمطالعه، ماههای بهمن تا اردیبهشتماه را بهعنوان ماههای پرآبی و ماههای مرداد تا دی بهعنوان ماههای کمآبی در نظر گرفته شد.

استفاده کردند. این مطالعه نشان داد که سدها اثرات منفی شدیدی بر وضعیت اکولوژیکی حوزه آبخیز هان مخصوصاً در فصول خشک دارند. نام دارد، بر اساس فنهای هیدرولوژیکی موجود پایهریزی شده است. این مدل یکی از روشهایی است که قادر است نیاز جریانی اکولوژیکی را در شرایطی که یک ارزیابی سریع موردنیاز بوده و دادههای موجود محدود است، محاسبه نماید. شناخته میشود. طبقه بالاتر مدیریت زیستمحیطی به آب بیشتری جهت حفظ و نگهداری اکوسیستم نیاز خواهد داشت. ، 1997) این سیستم طبقهبندی نشان میدهد که برخی رودخانهها از نظر زیستمحیطی پراهمیت هستند، اما به دلیل نیازهای توسعه اجتماعی-اقتصادی همه رودخانهها نمیتوانند در وضعیتهای نزدیک به شرایط طبیعی باقی بمانند؛ بنابراین چهار طبقه مدیریت زیستمحیطی ممکن A تا D تعریف میشود.

آب یکی از نیازهای اساسی بشر برای زندگیست و بنابراین رودخانه تیمز انگلستان به یک منبع غذا و قدرت انسانهای باستانی و مدرن تبدیل شده است. یک برونیابی خطی برای تعریف جریانهای کمآبی جدید در پایینترین دنباله از یک منحنی تغییریافته مورداستفاده قرار میگیرد. در این روش شش طبقه مدیریت زیستمحیطی مورداستفاده قرار گرفت که بهتفصیل در جدول شماره 3 توضیح دادهشده است (آنپوتاس و همکاران،2006). در این دستهبندیها، طبقهبندیهای انتقالی (مثلاً B/A و C/B) نیز برای افزایش محدوده جریانهای زیستمحیطی ممکن است مورداستفاده قرار گیرند. این روستا در بخش شمالی رودخانه جاجرود قرار دارد.

اين قلعه طی دهههای اخير تخريب شده و مصالح آن در ساير بناهای روستا مورد استفاده قرار گرفته است. گونههای ناشناخته اکوسیستم را موردتهاجم قرار دادهاند. فقط گونههای مقاوم باقی میمانند. گونههای بومی، نمیتوانند تولید شوند. برخی گونههای حساس از بین رفته و یا تا حدی کاهشیافتهاند. گونههای ناشناخته موجود میباشند. البته این ترکیبات معدنی موجود در خاک از تخریب سنگهای اولیه یا سنگ مادر حاصل شدهاند که گاهی اوقات همراه با مواد تازه کلوئیدی و نمکها میباشند. در این مطالعه نیاز آب زیستمحیطی رودخانه هریرود از روشهای مختلف هیدرولوژیکی محاسبه شد. نیاز زیستمحیطی با روش تسمن در محدوده موردمطالعه برآورد شد.

با توجه به موارد مطرحشده در روش Tessman برای رودخانه هریرود بهطور متوسط جریان 5/26 مترمکعب بر ثانیه (معادل 53 درصد دبی متوسط سالانه) بهعنوان دبی زیستمحیطی موردنیاز است. بر این اساس نیاز آب زیستمحیطی از روش Tennant بهعنوان Tennant اصلاحشده، برای ماههای بهمن تا تیر 9/14 مترمکعب بر ثانیه و برای ماههای مرداد تا دی پنجمتر مکعب بر ثانیه محاسبه شد. توزیع ماهانه نیاز زیستمحیطی از این روش در ادامه ارائهشده است.

در ارزیابی جریان زیستمحیطی از روش انتقال منحنی تداوم جریان، از دادههای ماهیانه رودخانه استفادهشده و بر مبنای منحنی تداوم جریان طبیعی و موجود رودخانه، منحنی تداوم جریان زیستمحیطی برای هر طبقه موردنظر از مدیریت زیستمحیطی تعیین میشود. در ادامه مقادیر بهدستآمده دبی زیستمحیطی حاصل از روش انتقال منحنی تداوم جریان با سه روش DRM، Tennant و Tessman مقایسه شده است. این روش قابلانعطاف برای مناطق مختلف بوده و برای مدیران آبی این امکان را فراهم میکند که بر پایه اهداف اجتماعی و اطلاعات اکولوژیکی و استانداردهای موجود، مدیریت صحیحی از جریان زیستمحیطی داشته باشند. بنابراین، آنچه زندگی را برای او معنادار میکند و سبب میشود تا برای دستیابی به آن قبول رنج و زحمت کند، داشتن هدف و معنا در آزمون است.

در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی سیستم رودخانه هریرود جهت برآورد نیاز زیستمحیطی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه اکثر روشهای ارائهشده عمدتاً بدون در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی ایران بهکاربرده میشوند که این امر دقت نتایج حاصله را کاهش داده و گاه حتی نتایج معکوسی را حاصل میکند. موانع و مشکلات زیاد در ارتباط با نیاز برای توسعه اقتصادی- اجتماعی از قبیل سدها، پروژه­های انحراف آب، تغییرات زیستگاه و کیفیت کاهشیافته آب. تعداد و تنوع زیستگاهها کاهشیافته است. بررسی نمودار غالبیت کاستلو در گاوماهی نشان داد که در فصل بهار شیرونومیده غذای غالب و اختصاصی بوده و درصد احتمالی بالایی دارد، هرچند درصد فراوانی کمی داشته، یعنی اگرچه فراوانی شیرونومیده در روده گاوماهیان بیشتر بوده اما تعداد کمی از گاوماهیان از آن استفاده کرده بودند.

فراوانی گونهها به طرز قابل وضوحی کمتر از حد انتظار است. فراوانی گونهها به طرز شگفتآوری کمتر از حد انتظار است. آمار ایستگاه بابلسر شامل دادههای خام سه ساعتی که به فواصل ١٠ درجه ١٠ درجه ثبت شدهاند. در بازه رودخانهای موردنظر با استفاده از دادههای ماهیانه جریان میباشد. دادههای ورودی موردنیاز نرمافزار، دادههای بلندمدت (حداقل 20 سال) جریان ماهیانه میباشد (آنپوتاس و همکاران، 2006) روند کار در شکل شماره 3 نشان داده است.

دیدگاهتان را بنویسید