کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری اماس در منطقه پیربکران (1345تا1395ش/1966تا2022م)

همچنین آتشی با احیای برخی از فنون بلاغی سنتی که به نظر می­رسد منسوخ شده است، به شیوه­ای نو، به زیبایی کلام خویش می­افزاید؛ یکی از این آرایه­های به ظاهر منسوخ، «مذهب کلامی» است؛ «مذهب کلامی آن است که سخن را با دلیل و برهان عقلی یا خطابی و ذکر امور مسلم غیر قابل انکار چنان اثبات کند که موجب تصدیق شنونده باشد» (همایی، 1380: 308). این صنعت منحصر به فرد در ادبیات از جمله فنون نادری است که خطر در انداختن شعر به سطح کلام عادی را بیشتر ایجاد میکند.

در بررسی سیر قصههای مثنوی با موارد بسیاری مواجه میشویم که چندین قصة پیدرپی، دارای مضمون مشترکاند، دقت در این مقوله به شناخت انسجام مثنوی کمک میکند و مصادیق بسیاری دارد که در اینجا به ذکر دو مورد اکتفا میشود. بررسی مقاومت کششی ریشه درختان گز ساحلی در جهت شیب و جریان رودخانه به منظور کاربردهای زیست مهندسی خاک. شفیعی، م.، بذرافشان، ج.، ایران نژاد، پ.، 1397. تحلیل عدم قطعیت پارامترها برای شبیه سازی جریان رودخانه با کاربرد روش GLUE.

جعفری، عباس. گیتاشناسی ایران. رود زاب کوچک، یکی دیگر از رودهای ایران است که در غرب ایران جاری ست. کیخسرو به ایران میرسد و کاووس او را بر تخت زرین مینشاند. دقت می کردند» کاملاً با متن مطابقت و همخوانی دارد و بر ضبط نسخه الف مرحج است. به طوري که حداکثر ميزان هدايت الکتريکي، نسبت جذب سديم و کربنات سديم باقي مانده در دي ماه در رودخانة نمکلان به ترتيب 336، 75 و 23 برابر مقادير آنها در رودخانة گدارخوش است. پیمانداری و وفای او عام و همهگیر است.»(مسکوب،1354: 52) اما او با تکیه بر خصایص کهنالگوی «جنگجو» به ارزشهای خود پایدار میماند؛ چراکه «قهرمان دلیرانه به دیدگاه و اعتقادات راستین خود وفادار مانده و تا پای مرگ از آنها حفاظت میکند.» (پیرسون و کیمار،1392: 53) جستوجوگر یا جنگجویی که سابقة «یتیم» بودن یا «معصوم» بودن دارد، به اخلاق پایبند است؛ گرچه درونگراست، ذاتاً مهربان و متفکر است.

در این مرحله نیز، او با خصایص مختص شخصیت «معصوم» ظاهر میشود. بازگشت خصایص کهنالگوی «یتیم» در سیاوش آنگاه که در معرض ظلم بدخواهان قرار میگیرد و «بیعدالتی اطرافیان سرانجام او را قربانی کند»(پیرسون و کیمار،1392: 45) گویای همین نکته؛ یعنی دوران یا چرخش کهنالگویی در شخصیت است؛ زیرا کمبود یا فقدان پشتیبانی و رسیدگی لازم از طرف خانواده، اجتماع و دولت»( پیرسون و کیمار،1392: 46) «یتیم» را به مواجهه با دشواریهای تحمیلی و تقدیری میکشاند. 3. استرس، اضطراب و نگرانی: تغییرات بیوشیمیایی در بدن افرادی که در زندگی خود به علتهای مختلف در معرض استرس دایم هستند، سیستم ایمنی بدن را ضعیف و احتمال آسیبپذیری فرد در برابر بیماریها را بیشتر میکنند (رحیمپور، 1378: 15). نقش اضطراب در بیماران مبتلا به اماس کمتر از نقش افسردگی بررسی شده است (اصغری، 1388: 59). میرعلایی در پژوهشهای خود بیان کرده است: «فکرکردن به مشکلات زندگی مهم است؛ اما مهمتر این است که در پایان هر روز و قبل از خواب آن مشکلات را زمین بگذاریم، بدینترتیب تحت فشار استرس قرار نمیگیریم» (میرعلایی، 1391: 13). نادری، یکی از مصاحبهشوندگان، گفت: «استرس شغلی داشتم.

خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام میشود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. آن گاه از بیوه ی فرد متوفی می خواهند که از کنار جسد شوهر خود برخیزد و از آن دایره ی سنگ چین بیرون بیاید و به خویشاوندان خود بپیوندد. در این شعر شاعر با تکرار واژه­ها «هلنا»، «قطره» و «دریا» و تکرار فعل «چیست» و «کیست» و بهره­گیری از شناسه­های یکسان، واج­آرایی، کنار هم قرار دادن کلمات هم قافیه و نزدیک به هم و چینش کلمات مسجع، نوعی موسیقی ایجاد کرده است.

به این ترتیب جنبۀ درمان­گری و شفابخشی چشمه، مطرح میشود؛ که به نوعی با آب حیات ارتباط دارد. اختصاص آب به محيط زيست که با عنوان حق آبه زيست محيطي مطرح مي شود، براي حفظ اکوسيستم رودخانه و پايين دست آن بسيار حياتي و مهم مي باشد. با بررسي الزامات برآورد جريان زيست محيطي در رودخانه مطالعه شده، با توجه به شرايط ديناميک اکولوژيکي و زيستگاهي رودخانه، مدل شبيه سازي زيستگاه بسيار کاراتر از روش هاي هيدرولوژيکي ظاهر شده و پاسخ آن ها به مسئله تخصيص رژيم اکولوژيکي جريان مي تواند منطقي و حافظ بقاي محيط اکولوژيکي باشد. نتايج شاخص نشان داد که کيفيت آب در اين رودخانه، در همه ايستگاه ها در محدوده متوسط و ضعيف طبقه بندي مي شود.

نتايج به دست آمده از همه ي آزمون ها در دوره هاي فصلي و سالانه مشابه بود. اسکندر گردمردی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشکل سوزاندن نیزارها، سال ها است که گریبانگیر رودخانه اترک شده و سودجویان برای افزایش سطح کشت، نیزارها را آتش و زمین را شخم و شیار می کنند. در پيش پردازش اوليه داده ها، تصادفي بودن آن ها با استفاده از آزمون نقاط عطف مورد بررسي قرار گرفت.

دسته سوم ـ كه در مقاله مذكور مورد بررسي تفصيلي قرار نگرفت و به تعريف و مثالي از آن بسنده شد ـ شيوهاي جداگانه است كه بدون ترسيم يك خط دقيق در آب، كل رودخانه مرزي را تحت حاكميت مشترك طرفين قلمداد ميكند. بر اساس نمونه برداري و آناليز نمونه آب از 14 نقطه در مسير رودخانه ي قزل اوزن و آبراهه هاي منتهي به اين رودخانه، وضعيت کيفيت آب بررسي شد. گسترۀ این خرافات از خاکسپاری و آداب آن تا شفایافتن بیمار بر سر قبر مرده را در بر میگیرد.

ظهور و بروز این خرافات در آیینها و مراسم مذهبی به وفور مشاهده میشود. نویسنده در این کتاب در بخش ویژگیهـای فرهنگـی ایـل کلهـر، فصـل اول ادبیات شفاهی(١٧٦-٢٦٧ ) به اشعار کلهری در قالب سنن و آداب و رسوم پرداخته است . کمپل متأثر از یونگ به نظریة ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها علاقهمند شد و با طرح نظریات خاص خود در باب کهن الگوها و تأثیر آنها در خلق اساطیر- که در قالب تألیفات و کتابهایی متعدد نگاشته شده است- تأثیری غیر قابل انکار بر نقد معاصر گذاشت.»( طاهری و آقاجانی،1392: 172) بنا بر عقیدة کمپل، قهرمان در مسیر سفر خویش به شناخت خود و بروز استعدادهایش کمک میکند.

یکی از مضامین اسطورهای که در میان مردمان و فرهنگهای مختلف قابل مشاهده است، مضمون درختی است که میوه آن بخشنده حیات جاودان به موجودات است. گویا گرسیوز، مانعی است که در مسیر سفر قهرمان قرار گرفته است تا لایة زیرین شخصیتی سیاوش را باردیگر زنده کند و آن کهنالگوی «معصوم» است. از مسیر موردمطالعه تصاویر متعددی تهیه شد. گرچه شایستگیهای سیاوش کاووس را خیره و هر روز مشتاقتر میکند، اما در مسیر تکوین شخصیت «معصوم» غالبا یتیمهای محتاج، نابودگران مهاجم، عاشقان وسوسهگر یا دلقکهای شیاد مانعتراشی میکنند (پیرسون و کیمار، 1392: 37) و «معصوم» به سبب سادگی، زودباوری و اعتماد خویش، راه را برای ایجاد این مشکلات از سوی بدخواهان، گشوده میسازد و از ناحیة اعتماد خویش به دردسر میافتد.

دیدگاهتان را بنویسید