چرا جنگ هند و پاکستان بالای آب خطرناک است؟

سابقه و هدف: افزايش تقاضاي آب و گسترش آلودگي منبع هاي آب در اثر افزايش فعاليت هاي کشاورزي، شهري و صنعتي موجب ايجاد مشکل هاي محيط زيستي در بسياري از منطقه هاي جهان شده است. ۴-طبیعت گردی در تابستان این فرصت را به شما می دهد که مناطق بکر و جذاب را برای پاییز گردی های رویایی در نظر داشته باشید که جاده آهار به شکر آب و کن به سولقان، از آن جمله خواهد بود. مقايسه دو مدل موجک-MLP و موجک-GMDH نشان دهنده برتري نسبي مدل موجک-MLP بود. نتايج نشان داد که مدل هاي ترکيبي موجک-MLP و موجک-GMDH در هر دو پارامتر کيفي EC و SAR در بازه هاي مورد پيش بيني نسبت به مدلهاي تکي MLP و GMDH داراي توانايي و دقت بالاتري در پيش بيني مي باشند.

بررسي انواع موجک هاي مادر نيز نشان داد که موجک dmey مناسبترين نوع موجک براي پيش بيني پارامترهاي کيفي EC و SAR مي باشد. ترکيب هاي مختلفي از داده هاي ورودي (تأخيرهاي مختلف) و دو نوع موجک هاي مادر مورد ارزيابي قرار گرفت. دو نوع موجک مادر dmey و db4 مورد ارزيابي قرار گرفتند همچنين پارامترهاي آماري نظير RMSE و R2 براي بررسي عملکرد مدل ها مورد استفاده قرار گرفتند.

بررسی تأثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر کیفیت آب رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی. براساس نتایج، فاکتور دبی و دمای آب، بر روی تراکم و تنوع، فاکتور pH فقط بر روی تنوع ماکروبنتوزها اثر معنی داری داشت. در این بررسی میانگین و انحراف معیار جمعیت سیاه ماهی (gracilis Capoeta capoeta) 6/2±33/2، ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) 15/0±17/0، سگ ماهی جویباری (Paracobitis malapterura) 031/0±0474/0 و سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus) 01/0±005/0 عدد در مترمربع برآورد شد که جمعیت سیاه ماهی در مقایسه با مطالعات گذشته افزایش معنی داری داشت.

به طورکلی بیش ترین و کم ترین تراکم به ترتیب در ماه های اسفند و خرداد و تنوع به ترتیب در ماه های اسفند و دی دیده شد. به طور میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص شانون وینر به ترتیب در ماه های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ترتیب ماه های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به ترتیب در ماه های آبان و بهمن بود. تفاوت شاخص تنوع گونه ای براساس نمایه شانون در بین ایستگاههای نمونه برداری معنی دار بود و با افزایش موانع و آبگیرها در ایستگاه گلستان، تنوع گونه ای و جمعیت ماهیها افزایش داشت.

از آنجا که بافت بستر رودخانه ماربر بيش تر قلوه سنگي است و بار مواد آلي در اين رودخانه نيز يکسان است (به دليل عدم وجود مواد آلاينده عمده به غير از ايستگاه 5) تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چنداني در بين ايستگاه هاي مختلف نداشت. هدف اين مطالعه شناسايي و بررسي فراواني ماکروبنتوزهاي رودخانه ماربر و تعيين کيفيت زيستي رودخانه در ماه هاي مختلف است. در بين افراد راسته Diptera سه خانواده Chironomidae، Simulidae و Tabanidae با فراواني به ترتيب 64 درصد، 17 درصد و 17 درصد غالب بودند. نتايج نشان داد در اکثر ماه هاي نمونه برداري بيش-ترين فراواني مربوط به لاروهاي کف زيان راسته هاي Ephemeroptera، Tricoptera و Diptera بود.

شاخص انتخابی ماده غذایی ایولو در گاوماهیان صیدشده نشان داد که میزان این شاخص در همه فصول برای طعمه تریکوپترا و برای طعمه شیرونومیده (بهغیراز فصل بهار) عددی مثبت بود، که حاکی از تمایل اینگونه به تغذیه از طعمه­های مذکور بود. همچنين نتايج نشان داد که استفاده از تأخيرهاي زماني سالانه موجب افزايش دقت نمي شود و در برخي موارد حتي سبب کاهش دقت نيز مي گردد. ویسی، ط.، احمدی فرد، ن.، آق، ن.، کمالی، م.، 1397. بررسی تأثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر کیفیت آب رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی. با سلام و احترام بنده برای زمین زراعی سند رسمی در اواخر سال ۹۳ گرفتم که در مجاورت کانال زهکشی بود که بنابر شنیده ها بدون استعلام مساح حریم کانال را ۶۰ متر یعنی از هر طرف ۳۰ متر در نظر گرفت و بنابر این اینجانب قسمتی از این زمین را که در مجاورت کانال زهکشی را با تعیین حدود بدون ذکر حریم کانال فروختم که بر اساس قولنامه مقرر شد که جنوبا” مرز زهکشی ۴۶ متر و نهر آب مرز فلان همسایه ۳۱ متر و غربا” جاده ۱۰ متر شرقا” ۸.۵ متر و شمالا” مرز زمین زراعی اینجانب ۷۸ متر و اینکه هرگونه حصر کشی و تعین مرز شمالی با هماهنگی اینجانب و قید در قولنامه و غیره ، حالا ما با توجه به جابجائی تیر چراغ برق داخل زمین و استعلام اداره برق از منابع آب منطقه متوجه شدیم که حریم زهکش ۴۰ متر بوده .

بيش ترين فراواني راسته هاي Ephemeroptera، Tricoptera در مرداد مشاهده شد در صورتي که بيش ترين فراواني راسته Diptera در ارديبهشت و بهمن ديده شد. در تابستان افراد راسته Diptera به ويژه خانواده Chironomidae کاهش قابل توجهي يافتند که دليل اين امر مي تواند مهاجرت عمودي از کف به سطح و فعاليت تغذيه اي کفزي خوران باشد. هر چند در برخي ايستگاه ها (به ويژه ايستگاه 5) افراد راسته Diptera غالبيت بيش تري داشته اند که اين امر به دليل ورود فاضلاب روستاهاي اطراف به اين منطقه مي باشد. اخیرا فیلم و عکسهایی از بند عبدل آباد واقع در بخش حصار و گرمخان منتشر شده که از خشک شدن این بند که حتی ماهیت گردشگری نیز دارد، حکایت داشته و این مسئله موجب نگرانی مردم استان شده است.

نتايج مدل هاي بدون تبديل موجک تنها در پيش بيني SAR يک ماه بعد عملکرد خوبي داشتند و قادر به پيش بيني هاي دو و سه ماه بعد نبودند. در پارامتر EC نيز R2 در پيش بيني 1 ماه بعد تا 3 ماه بعد از 981/0 به 641/0 کاهش يافت. این سریال چهار فصل دارد و از سال 1993 تا 1996 از شبکه نه تلویزیون استرلیا پخش شده است. با توجه به وقوع دو سیل عظیم در سالهای 1380 و 1381 در پارک ملی گلستان برآورد پراکنش، فراوانی و تنوع گونه ای ماهیهای رودخانه مادرسو در این پارک از ماه آذر سال 1382 تا ماه آبان 1383 بررسی و با نتایج موجود از مطالعات قبل از وقوع سیل سالهای 1380 و 1381 مقایسه گردید.

شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود به مدت یک سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به وسیله نمونه بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی متر انجام گردید. بیش ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول، در سرچشمه رودخانه نور رود و کم ترین فراوانی در ایستگاه هفتم، در محل ورود فاضلاب معدن شن و ماسه قرار داشت. شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود به مدت یکسال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به وسیله نمونه بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی متر انجام گردید.

از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود. شاخص های محیطی (دبی، دما و pH) در هر ایستگاه ثبت گردید. محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، گفت: پارسال سطح پوشش برف حوضههای آبریز رودخانه هیرمند در هفته پایانی دی ماه حدود ۲۵۰ هزار کیلومترمربع بود، اما تصاویر کنونی ماهواره، پوشش برف را در این حوضه ۶۰ هزار کیلومترمربع نشان میدهد. نتایج آنالیز چند متغیره (CCA) نشان داد که دو گونه سیاه ماهی و سگ ماهی جویباری نسبت به سایر گونه ها دارای مقاومت بالاتری هستند و تغییرات شرایط محیطی در طول زمان بررسی کمترین تاثیر را بر فراوانی این دو گونه داشته است.

ارزیابی تاثیر پدیده النینوـ نوسانات جنوبی (ENSO) بر آبدهی و خشکسالی (ترسالی) هیدرولوژیکی رودخانه های مهم استان فارس. ناظم السادات، س.، رحیمی، م.، کشاورزی، ع.، 1385. ارزیابی تاثیر پدیده النینوـ نوسانات جنوبی (ENSO) بر آبدهی و خشکسالی (ترسالی) هیدرولوژیکی رودخانه های مهم استان فارس. آبشار آب ملخ یکی از عجیبترین آبشارهای ایران و یکی از شاهکارهای گردشگری طبیعی ایران است که بر اثر سقوط یک سنگ در راه رودخانه شکل گرفته است این آبشار در استان اصفهان شهر سمیرم و روستای آب ملخ قرار دارد .

رستوران ها در ارمنستان دسته بندی ارزان قیمت و متوسط دارد به طوریکه اگر بخواهید از غذاهای گوشتی در رستوران های ارزان قیمت استفاده نمایید باید ۶.۵۲ دلار هزینه و همین غذا در رستوران متوسط در حدود ۲۱.۰۲ دلار هزینه در بر دارد. با استفاده از آزمون نکویی برازش، آزمون­های کای- اسکوئر و کلوموگروف- اسمیرنوف، توزیع نرمال برای شاخص جریان رودخانه 3 ماهه، توزیع مقادیر حدی تعمیم­ یافته برای شاخص جریان رودخانه 9 و6 ماهه، و توزیع نمایی برای شاخص جریان رودخانه 12ماهه، به عنوان بهترین توزیع ­ها شناخته شدند. از مجموع 22 سال داده، 15 سال ( کمابيش 70 درصد) براي آموزش و 7 سال ( 30 درصد) براي آزمون مدل هاي توسعه داده شده مورد استفاده قرار گرفتند.

سه گونه شامل قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، دو گونه گاو ماهی (Neogobius melanostomus affinis) و (Neogobius fluviatilis pallasi) که در مطالعات قبل از سال 1380 جزء گونه های با فراوانی بالا در رودخانه بودند، در مطالعه حاضر مشاهده نشدند و از گونه زردک قلمی (Barbus mursa) فقط یک عدد در شهریور 1383 صید گردید. یکی از مناطقی که به راحتی میتوان در آن سگ ماهی صید کرد رودخانه ای است که در ناحیه کردان در اطراف کرج جاری است. در اینجا موارد متعدد و حالات مختلفی را میتوان مطرح ساخت ممكن است كه جزائر در این یا آن سوی مرز و حتی روی مرز قرار گیرند .

همچنين ترکيب ديگر مدل هاي هوشمند نظير ANFIS و SVM با تبديل موجک نيز مي توانند مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرند. مهران زینلیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج فروردین ماه ۱۴۰۱ خروجی سد زاینده رود به منظور توزیع آب برای نوبت دوم آبیاری کشت شرق اصفهان افزایش مییابد، اظهار داشت: جریان زاینده رود احتمالاً ۲ روز پس از این تاریخ به شهر اصفهان و اراضی کشاورزی شرق خواهد رسید.

با توجه به ويژگي هاي تصادفي بودن رخدادهاي هيدرولوژيکي، پيش بيني وضعيت آينده آب هاي سطحي هميشه با نبود قطعيت هايي همراه است. با توجه به درصد فراواني موجودات کف زي در ماه هاي مختلف، راسته Ephemeroptera غالبيت بيش تري داشت. به استثناء اواخرفصل تابستان که این آبشار تا حدی آرام و کم آب میباشد در مابقی فصول پرآب و خروشان است. بسیاری از منابع آب که موجب حفظ اکوسیستمها میشوند و جمعیتهای انسانی را تغذیه میکنند، بهشدت کاهش پیدا کردهاند. دریای خزر می ریزد که 475 کیلومتر از آن مرز بین کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید