من و پایداری رودخانهها – همشهری آنلاین

این سینما که در شهریورماه ۱۳۹۹ شروع به کار کرده است؛ بزرگترین پرده سینمایی ایران دارا است و به پیشرفتهترین و به روزترین تجهیزات صوت و تصویری مجهز است. تعداد و تنوع زیستگاهها کاهشیافته است. زیستگاهها و دینامیک بیوتا مختل شده ولی عملکردهای اساسی اکوسیستم هنوز دستنخوردهاند. در بدترین حالت عملکردهای اساسی اکوسیستم از بین رفتهاند و تغییرات جبرانناپذیری هستند. تغییرات وسیعی در زیستگاه طبیعی، بیوتا و عملکرد اساسی اکوسیستم رخداده است. مازندران و طبیعت زیبایش جاذبه ای است که مردم را به سمت این استان روانه می کند و در هر كجای اين استان بكر كه پا بگذاری، غرق تماشای زیباییهای بیمانند میشوی که در این سرزمین سبز رخ نشان میدهند.

او بلند و یک صدا میگوید “all forward” و همه باید به سمت جلو پارو بزنند؛ یا میگوید “all back” و همه باید به عقب پارو بزنند. منحنی های جریان مدت (یا احتمال آب دهی ) ماهانه این رودخانه ها به صورت بی بعد معرفی گشته وبدین طریق منظم بودن نسبی رودخانه مهم منطقه مشخص شده است. طبق قوانین ترافیکی پاکستان، رانندگی در سمت چپ جاده است. از ویژگیهای خاص سونا ماسه میتوان به التیام بخشیدن دردهای عضلانی و مفصلی اشاره کرد که بسیاری از مردم مشهد را به سمت خود کشانده و فارغ از محیط داخلی، تنها به قصد سونا ماسه و خواص بینظیر درمانی این قسمت به پارک ساحلی آفتاب میآیند.

با استناد به آزمون Z(774/6-) که در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنیدار است، میتوان گفت که به لحاظ آماری با اطمینان 99/0 تفاوت میان سرمایههای اجتماعی در زمانهای قبل و بعد از احداث سد معنیدار است. تغییرات به یک سطح بحرانی رسیدهاند و اکوسیستم کاملاً دچار تغییرات شده و میتوان گفت زیستگاههای طبیعی و بیوتا دچار تخریب کامل شدهاند. در روش Tennant با توجه به دستورالعمل ابلاغشده وزارت نیرو سطح موردنظر قابلقبول از این روش معادل MAR درصد 30 برای فروردین تا شهریور و MAR درصد 10 برای مهر تا اسفند میباشد. با توجه به موارد مطرحشده در روش Tessman برای رودخانه هریرود بهطور متوسط جریان 5/26 مترمکعب بر ثانیه (معادل 53 درصد دبی متوسط سالانه) بهعنوان دبی زیستمحیطی موردنیاز است.

نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که بهطور متوسط برای حفظ حیات رودخانه در طبقه مدیریتی c، جریان 6/10 مترمکعب بر ثانیه (معادل 21 درصد متوسط دبی سالانه) موردنیاز میباشد. همچنین، نتایج مربوط به دبیهای زیستمحیطی حاصل از روش انتقال منحنی تداوم جریان بهصورت درصدی از متوسط جریان سالانه (MAR) در (جدول 5) ارائهشده است. توزیع ماهانه نیاز زیستمحیطی از این روش در ادامه ارائهشده است. بر اساس قواعد حقوق بين الملل تنظيم روابط ميان دولت ها در بهره برداري از رودخانه هاي بين المللي از طريق توافقات ميان آن ها صورت مي گيرد، اما در نتيجه تلاش هاي سازمان ملل متحد قواعدي شکل گرفته است که در صورت نبود توافق ميان کشورها مي تواند تضمين کننده منافع کشورهاي ذي نفع و تامين کننده صلح و امنيت بين المللي باشد.

اختلاف ايران و افغانستان درخصوص چگونگي تقسيم و بهره برداري از آب هيرمند، قدمتي در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده اي به منظور چگونگي تقسيم آب رودخانه هيرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلي، نتوانست آن را به تصويب رساند و سال ها بعد که آن را تصويب کرد به بهانه خشکسالي و فراهم نبودن شرايط ميداني، از اجراي آن سر باز زد، به گونه اي که مي توان ادعا کرد معاهده مزبور گره اي در مسير احقاق حق ايران باز نکرده است.

یکی از اصلی ترین آنها رودخانه نگرو است که سه کشور را در آمریکای جنوبی غسل می دهد و حدود 1700 کیلومتر راه دارد. از مسیر رودخانه هریرود از مقاطع مختلف پاییندست سد سلما یعنی هریرود ایران نشاندهنده این است که رودخانه مذکور شرایط مورفولوژیکی خود را ازدستداده است و رودخانه عملاً قادر به تأمین حق آبه دریاچه سد دوستی و شرایط زیستی گذشته پیرامون بستر را ندارد. این در حالی است که برای رودخانه موردمطالعه ماههای اسفند تا اردیبهشتماههای پر آب و ماههای مرداد تا مهرماههای کم آب میباشد.

بر این اساس نیاز آب زیستمحیطی از روش Tennant بهعنوان Tennant اصلاحشده، برای ماههای بهمن تا تیر 9/14 مترمکعب بر ثانیه و برای ماههای مرداد تا دی پنجمتر مکعب بر ثانیه محاسبه شد. برای برطرف کردن این مشکل و اطمینان از اینکه مدل شاخص تغییرپذیری جریان را بسیار نزدیک به واقعیت محاسبه میکند و ازآنجاییکه ماههای پر آب بر ماههای کم آب غلبه دارند، سری زمانی دادههای جریان ماهیانه ورودی به مدل، دو ماه شیفت داده شدند (اسفند به دی تبدیل شد و به همین ترتیب تا انتها). یکی از محدودیتهای مدل DRM این است که این مدل در محاسبه شاخص ضریب تغییرات، ماههای دی تا اسفند را بهعنوان ماههای پرآبی و ماههای خرداد تا مرداد را بهعنوان ماههای کمآبی در نظر میگیرد (با توجه به شرایط آفریقای جنوبی) که این گزینه در مدل قابلتغییر نیست.

در این مطالعه نیاز آب زیستمحیطی رودخانه هریرود از روشهای مختلف هیدرولوژیکی محاسبه شد. مدل DRM تحت وضعیتهای طبیعی قسمتهای مختلف رژیم جریان و شرایط اکولوژیکی رودخانه موردمطالعه نیاز آب زیستمحیطی را محاسبه میکند. نیاز زیستمحیطی با روش تسمن در محدوده موردمطالعه برآورد شد. در فصل تابستان کمترین مقدار اکسیژن محلول در ایستگاه پایپل و در فصل بهار کمترین مقدار این پارامتر در ایستگاه حمیدیه مشاهده شد. که به حداقل اکسیژن (غلظت ۴ پیپیام) نیاز دارند، مجبورند از مناطق آلوده مهاجرت کنند و یا در شمار زیادی کشته شوند. ازآنجاییکه دبی زیستمحیطی برآوردی در برخی ماهها (بهعنوانمثال ماههای شهریور تا بهمن) تمام یا بخش عمدهای از جریان رودخانه را شامل میشود، این نتایج از نظر مدیریتی در ایران غیرقابلقبول است.

برخی گونههای حساس از بین رفته و یا تا حدی کاهشیافتهاند. اووژنز از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد به اوج خود می­رسد، از اواخر تیر کاملاً کاهش یافته و در مرداد ماه خاتمه می­یابد. فراوانی گونهها به طرز قابل وضوحی کمتر از حد انتظار است. رضی، 1346: 598) گویی این غوطهوری لازمۀ رسیدن به آن مقام معنوی و نماد رها گشتن از بندهای دنیوی است. بااینحال، این مدل بر اساس شرایط اکولوژیکی کشور آفریقای جنوبی طراحیشده است؛ بنابراین، پارامترهای بهکاررفته در آن با شرایط منطقه موردمطالعه متفاوت است و در صورت استفاده در سایر اکوسیستمها باید با ضریب اطمینان کمتری در نظر گرفته شود.

در (جدول 6) مقادیر متوسط سالانه شدتجریان زیستمحیطی در رودخانه هریرود از روشهای مختلف به کار رفته در این مطالعه ارائهشده است. در روش Tennant پیشنهاد شده است که پایینترین حد ممکن برای نیاز آب زیستمحیطی مطابق با شرایط بسیار ضعیف یک اکوسیستم رودخانهای، 10 درصد MAR در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است روش و مقادیر پیشنهادی در این پژوهش راهحل نهایی برای مشکلات زیستمحیطی رودخانه هریرود نیست. این مسائل در روش اکو- هیدرولوژیکی DRM نقش مهمی در تعیین عملکرد زیستمحیطی رودخانه بازی میکند.

منحنیهای تداوم جریان و منحنیهای موردنظر هرکدام از طبقههای زیستمحیطی، در رودخانه موردمطالعه تعیین شد که در (شکل 4) آمده است. همچنین در (جدول شماره 7) توزیع ماهانه مقادیر به دست آمده برای روشهای به کار رفته به نمایش گذاشتهشده است. نتایج حاصل از برآورد دبی زیستمحیطی از روش DRM بهصورت درصدی از متوسط جریان سالانه (MAR) برای طبقههای زیستی A تا D در (جدول 4) آمده است. Watt در سال 2007، شاعری در سال 1390 و احمدپور در سال 1391 نیز در کارهایشان نتیجهگیری کردهاند که در نظر گرفتن پارامترهای اکولوژیکی تأثیر به سزایی در برآورد صحیح و واقعبینانه نیاز زیستمحیطی دارد.

با توجه به طبقه زیستی c در روش انتقال منحنی تداوم جریان، دبی زیستمحیطی بهطور متوسط 4/16 مترمکعب بر ثانیه محاسبهشده است. هرچند با انجام صحتسنجی میتوان عملکرد این مدل را بهبود بخشید، محاسبات انجامشده برای برآورد نیاز زیستمحیطی از روشهای هیدرولوژیکی Tessman, Tennant بر پایه اطلاعات هیدرولوژیکی است و نتایج بهدستآمده از این روشها بهصورت مستقیم به خصوصیات اکولوژیکی سیستم رودخانهای مربوط نمیشود. اين قواعد که بر بهره برداري منصفانه و همکاري کشورها استوار است در رويه قضايي و داوري بين المللي نيز به آن تاکيد شده است. این کارشناس ارشد هیدروژئومرفولوژی در خراسان شمالی گفت: این محیط ها مکان های مناسبی برای طبیعت گردی هستند و در صورت حفاظت و بهره برداری درست و ایجاد زیرساخت ها می توانند نقش مهمی در جذب علاقمندان به طبیعت و توسعه صنعت گردشگری در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مناطق داشته باشند.

موانع و مشکلات زیاد در ارتباط با نیاز برای توسعه اقتصادی- اجتماعی از قبیل سدها، پروژه­های انحراف آب، تغییرات زیستگاه و کیفیت کاهشیافته آب. صبح روز پنج شنبه 94/11/29 ساعت 7:30 از خواب بیدار شدیم و با بدرقه گرم آقا محسن به دو گروه تقسیم شدیم . برای تجزیه و تحلیل داده های ریخت سنجی استاندارد شده و شمارشی از آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی (PCA)، آنالیز تابع متمایز کننده (DFA) و آنالیز کلاستر استفاده گردید. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا مثل استانبول و لندن و پاریس و نیویورک رودخانه های عظیمی دارند ولی تهران و شهرهای بزرگ ما به استثنای اصفهان قدیم رودخانه ای آنچنانی ندارند تا آب به لایه های زیر زمینی برسد و در سال های خشکسالی بتوان از آب های زیر زمینی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید