معرفی ییلاق های اطراف تهران

بسیاری از کارشناسان رود هیرمند را “نیل” ایران خواندهاند که سبب ایجاد تمدنهای زیادی نظیر پیشرفتهترین شهر باستان یعنی “شهر سوخته” شده است. وی افزود: امروز آب شهر زرنج افغانستان به صورت رایگان از منابع چاه نیمهها تامین میشود و این یعنی حسن نیت نظام جمهوری اسلامی ایران اما از امروز اعطای هر گونه امتیاز به کشور افغانستان در حوزههای مختلف از جمله سوخت، ترانزیت، برق و آب شرب باید منوط به اجرای معاهده سال 1351 و همچنین رعایت حقابه زیست محیطی تالاب هامون شود. رود خانه ارس یا به گویش محلی آراز چایی، مهمترین و پر آب ترین رودخانه شمالی ایران در منطقه آذربایجان است كه از غرب جلفا در استان آذربایجان شرقی تا اصلاندوز مغان در استان اردبیل در طول نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان با طول 910 كیلو متر جریان دارد .حوضه آبریز ارس جلگه پستی در نیمه شمالی استانهای آ.

در زمانی نه چندان در آیین بعضی از مردم سیستان که در آبادی های کنار دریاچه هامون خانه داشتند، این بود که شبی که فردایش نوروز بود، دختر زیبایی را بر اشتری آذین شده سوار می کردند و به کنار دریاچه می بردند. وی ادامه داد: هماکنون حاشیه رودخانه زاینده رود در فصل پاییز با ترکیب رنگهای مختلف به یکی از زیباترین مناطق کشور در حال تبدیلشدن است. اما در دهههای اخیر به جهت ضعف در دیپلماسی آب و نبود یک راهبرد مشخص متاسفانه سدها و بندهای متعددی بر روی رودخانههای مشترک ایران و افغانستان ایجاد شده و یا در حال احداث است.

حال باید بپرسیم دلیل بیتوجهی به این موضوع مهم چه بوده است؟ جز رود و رودخانههای فصلی ایران، برخی دیگر از رودهای این سرزمین هم هستند که در تمامی طول سال پرآبند و میتوان در هر وقتی از سال به آنها سفر کرد. به گزارش «انرژی امروز» وقایع اتفاقیه نوشت: بیش از چهار دهه پیش که ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند به توافق رسیدند، مردم سیستانوبلوچستان فکرش را هم نمیکردند که سالها بعد سهم آنها از آب این رودخانه، سیلابهایی باشد که باران روانه خاک ایران خواهد کرد. به استناد منابع مختلف جغرافیایی میتوان رودخانه هیرمند را بزرگترین رود “ایران- افغانستان” نامید، چرا که این رود حدود 100 کیلومتر بزرگتر از “هریرود” است ولی متاسفانه اطلس جامع گیتاشناسی 93- 94 موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی در بخش معرفی طویلترین رودها و خشکرودهای ایران حتی اشاره به وجود رودخانه هیرمند در سیستان و بلوچستان نکرده است.

این کتاب طویلترین رود ایران را “هریرود” مشترک بین ایران- افغانستان با طول 1120 کیلومتر معرفی کرده در حالی که حدود 100 کیلومتر کوچکتر از رود هیرمند است. وی اظهار کرد: آقایان مسئول دیپلماسی، امروز با داشتن معاهده بینالمللی با کشور افغانستان جهت اخذ حقابه رودخانه هیرمند با مشکل جدی روبرو هستیم، سوال این است در خصوص سایر رودهای مشترک مانند فراه رود، هریرود و دیگر رودهای کشور که منشا این رودها کشورهای دیگر است و هیچ معاهدهای وجود ندارد در صورت ایجاد بند و سد با این دیپلماسی و با این برنامه چگونه میخواهیم حقوق خود را استیفاء کنیم و از بحران جدی آب در نقاط مختلف کشور جلوگیری کنیم، لذا با عنایت به توضیحاتی که داده شد، پیشنهاد میکنم یک پیگیری در حوزه حقابه رودخانه هیرمند به طور متمرکز و جدی با حضور همه نهادهای متولی و با محوریت یک نهاد صورت گیرد.

آنها در ساخت این چشم آنقدر تبحر و ظرافت به خرج دادهاند، که حتی مویرگهای چشم را نیز بازسازی کردهاند. حقابه رود هیرمند که ضامن دوام زندگی در سیستانوبلوچستان بوده، نزدیک به دو دهه است که به آنها تعلق نگرفته و مردم کمکم سرزمین مادریشان را بهدلیل خشکسالی ترک کردهاند. سرگزی خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: در سند امنیت ملی یکی از کشورهای همسایه افغانستان، ایجاد تاسیسات بر روی رودخانهها و حوزه آبریز مشترک افغانستان، یک خط قرمز تعریف شده و برای این رودخانهها حقوق فرامرزی تعریف کردهاند و با این اهمیت، موضوع آب را پیگیری میکنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، کاوشهای باستانشناسان از بقایای به جا مانده از “شهرسوخته” نشان میدهد ایرانیان باستان در 5000 سال قبل دانش پزشکی فوقالعادهای داشتند، دانشی که از عهده عملهای جراحی جمجمه و انجام عملهای زیبایی صورت بر آمده است.

بعضی خانهها هنوز وسیله دارند، مردم حتی خانه و زندگیشان را هم جمع نکردهاند، جانشان را برداشتهاند و از سیستانوبلوچستان فرار کردهاند» کشاورزان سیستانی میگویند نزدیک به 16 سال است کشور افغانستان آب را به صورت قانونی برای ایرانیان باز نکرده و آبی که در این سالها نصیب کشاورزان سیستانی شده، ناشی از سیلابهایی بوده که در افغانستان اتفاق افتاده است. ضمن اینکه رود دز هم در شمال اهواز به این رودخانه ملحق می شود و در مسیر پر پیچ و خم خود طراوت و شادابی را به زمین های اطراف می بخشد تا اینکه در ابتدای خرمشهر به ۲ شاخه منشعب می شود و یکی از این شاخه ها به اروندرود در مرز ایران و عراق و دیگری به خلیج فارس متصل می شود.

آنطور که احمد عاقبتبهخیر، عضو کمیساریای آب رودخانه هیرمند به ایسنا گفته، دشتمالهای ورودی به تالابها و نهرهای سیستانوبلوچستان، خشکسالی در منطقه را بر طرف نخواهد کرد. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تاکید کرد: این تجهیزات باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود که حقآبهها منطبق بر مفاد معاهده 1351 رودخانه هیرمند تحویل ایران میشود. برای رسیدن به آبشار آب سفید اول باید از خرمآباد راهی الیگودرز شویم. این ژنراتور ها که در سال های اخیر اختراع شده اند و سال هاست مورد مصرف قرار گرفته اند، رطوبت هوا را به وسیله فیلتر های جاذب، جذب و آن را تبدیل به آب شرب می نمایند.

این رودخانه منبع مهم و اصلی تامین آب تالابهای بینالمللی “هامون” است که به سبب همین سدهای غیرقانونی اکنون خشک شده است. شهر هاي جلفا ، پلدشت ، سيه رود و سواحل حاشيه اي اين شهرها بهترين نقاط براي ماهيگيري هستندكه هر ساله در فصل تابستان قلابهاي آويزان نشانگر حضور ورزشكاران و گاه خانواده هاي علاقمند به ماهيگيري است. براساس معاهدهای که در سال 1351 میان ایران و افغانستان منعقد شد، مقرر شد در هر ثانیه، ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) از رود هیرمند سهم سیستانوبلوچستان و دریاچه هامون باشد؛ سهمی که تعلقنگرفتن آن به هیرمند طی سالها، مردم سیستانوبلوچستان را با چالشهای زیستمحیطی و معیشتی فراوانی روبهرو کرده است.

کشف بازی فکری شبیه به تخته نرد در این شهر پیشرفته از شگفتیهای دیگر آن است که گفته میشود قدیمیترین بازی فکری جهان است. جنگلهای هیرکانی یکی از قدیمیترین جنگلهای ایراناند که از دوره سوم زمینشناسی بهجا ماندهاند و همانطور که میدانید در تیرماه ۱۳۹۸، با نام میراث طبیعی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. باستانشناسان و کارشناسان این جام را به عنوان نخستین و قدیمیترین انیمیشن ساخته بشر دانستهاند.

آب های زیرزمینی سالم هستند چون از لایه های مختلف زمین عبور می کنند و به نوعی تصفیه می شوند. از سوی دیگر در سفری که به استان سیستان و بلوچستان داشتید در جلسه جمعبندی به وزرا دستور دادید، با توجه به اینکه نگاه ما استفاده متوازن از نیروهای نخبه در کشور در مجموعه وزارتخانهها است از ظرفیت فرزندان عزیز سیستان و بلوچستان در مجموعه مدیریتی مختلف دولت استفاده شود، این دستور هم همچنان مغفول مانده و اجرا نشده است. بعضی هم زمینها را فروختهاند و با ماشین در شهر مسافرکشی میکنند.» او درباره پرداخت حقابه قانونی ایران از رود مشترک هیرمند میگوید: «راه آب دیگر خیلی وقت است که باز نشده، فقط وقتی آب به داخل نهرها میآید که افغانستان بارندگی زیادی داشته باشد و سیلابها از روی سد وارد مرز ایران شوند.

یافتههای باستانشناسان نشان میدهد شهر سوخته توسط یک سیستم “مدیریتی- سیاسی” مدرن اداره میشده و دارای ساختار شهری تکامل یافته بوده، به طوری که مردم آن از خدمات شهری زیادی نظیر سیستم لولهکشی آب و فاضلاب بهره میبردند و در آن کوچهها و خانهها دارای ساختار منظمی بوده است. در دامنه جنوبی کوه قلعه، خندقی به طول تقریبی ۵۰ متر و ۲ متر عرض وجود دارد که برای آنکه مهاجمان نتوانند به قلعه راه پیدا کنند آن را از آب پر می کردند. زاهدان- ایرنا- تدوین اساسنامه پیگیری حقآبه رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان نخستین گام برای تحقق آرزوی ۴۸ ساله مردم منطقه سیستان است که دولت تدبیر و امید به آن جامه عمل پوشاند.

بقایای اسکلت این نوجوان در قبرستان شهر سوخته کشف شد و بررسیهای علمی نشان داد استخوان جمجمه پس از جراحی ترمیم شده و روزهای زیادی پس از انجام عمل زنده مانده است اما بعدها در اثر خونریزیهای محل زخم فوت کرده است. آنطور که او گفته در 15 سال گذشته پس از سقوط طالبان در ارتباط با معاهده هیرمند، مذاکراتی با ایران از سوی وزارت انرژی و آب افغانستان صورت گرفته، دولت افغانستان و ایران سال گذشته، مذاکرات جدیتری را در ارتباط با اجرای این معاهده داشتند. این رود به طول بیش از 1200 کیلومتر از شمال غرب کابل در افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طی کردن مسیری 1200 کیلومتری وارد خاک ایران در شمال سیستان و بلوچستان میشود.

دیدگاهتان را بنویسید