مرکز پژوهشها – قانون توزیع عادلانه آب

رود جاری در دره دربند، در انتها وارد شهر تهران شده و با آب خود، باغات این منطقه را سیراب کرده و آب و هوایی مطبوع را نیز برای این مسیر و منطقه ایجاد می نماید. با وجود آرامش حاکم در محله پونک و بافت مطلوب این محله برای ساکنین، «خرید آپارتمان در پونک تهران» هر روزه محبوبتر میشه و این محله بیشترین معاملات خرید و فروش و اجاره آپارتمان در غرب تهران رو داره.

دره پنجشیر در دامنه های جنوبی هندوکش از (دربند) تا (پریان) یا از (گلبهار) تا کوتل (انجمن) را فراگرفته و خط عمومی آن از شمال شرق به جنوب غرب ممتد است. از نقطه نظر نام میان (دریاچه شاه بار) و دریاچه که (شاه ماران آبی) در آن زندگانی داشت، قرابت نزدیک است تنها سمت آنرا اگر از بگرام بگیریم عوض (شمال غرب) شمال شرق می آید. دره پنجشیر از دربند تا پریان از نقطه نظر تقسیمات اداری دارای حکومت درجه سوم است که مرکز آن (رخه) میباشد و از خود دو علاقه داری دارد که مرکز یکی آن در دهکده (زنی) و مرکز دیگری در (اره) میباشد.

به عبارت دیگر از جمله 21 کوتل هندوکش که بین کوتل (انجمن) و (دندان شکن) افتاده 8- 9 کوتل تنها از حصص علیا و وسطی و سفلی دره پنجشیر راه دارد و به این ترتیب چندین دروازه هندوکش به دره پنجشیر کشاده میباشد و منتهاالیه پنجشیر سفلی را که بسیار بجا و به موقع (دربند) و (دالان سنگ) میگویند، میتوان دالان و مدخل مرکزی هندوکش خواند. تنها تنها و دسته جمعی میخوانند و اشعاری در مدح زیبائی های طبیعی دره و حسن و جمال و فضایل اخلاقی خویش ساخته اند و میخوانند و از دربند تا پریان یعنی از اول تا آخر دره پنجشیر همه و هر چیز را میستایند.

عوامل متعددی دست به دست هم داده تا مسئله همچنان لاینحل باقی بماند. • آب نوشیدن به سلامت کسی نیز در این کشور دیده می شود ، افسانه های یونانی در کشور ارمنستان هنوز هم دیده می شود. سرانهی آب تجدیدپذیر کشور در دوران پیش از انقلاب، حدود ۴۵۰۰ متر مکعب بود، اما در سال ۱۳۸۸، به کمتر از ۲۰۰۰ متر مکعب رسید. و در عنوان «معزمین و مشعبدین و غیره» آرد(22): «بلیناس حکیم از مردم طوانه از بلاد روم است و گویند او نخستین کسی است که در بارهء طلسمات سخن گفته است و کتاب او در باب طلسم هائی که در شهر خویش و کشورهای پادشاهان عمل کرده، معروف و مشهور است».

سرچشمه رودخانه پنجشیر نقطه ایست در کوتل انجمن که آنرا (ناوک) گویند و 19 معاون دیگر حد به حد به آن یکجا میشود بدین ترتیب رود خانه پنجشیر که با معاونین آن از آب های 20 دره مختلف تشکیل شده در گلبهار با رودخانه (شتل) یکجا میشود و آب های مشترک آنها با آب های سالنگ و غوربند در مقابل برج عبدالله بگرام بهم وصل میشوند و همه در سروبی به رودخانه کابل میریزند. مخفف پناه گاه. جای پناه و مأمن را نیز گویند.

در سال ۲۰۰۴ دو ولایت دیگر نیز به نقشه افزوده شدند. دایکندی پیشتر یکی از ولسوالیهای ولایت اُروزگان بود. تحديد حدود كشورها از جمله مباحث بسيار مهم در حقوق بين الملل عمومي و گهگاه منتشاٌ اختلافات ميان دولتهاست وتعيين مرز بين دو كشور جزو اختيارات دولتهايي است كه همسايه يكديگرند ويا در مجاورت يكديگر قراردارند، اين امر علي الاصول مطابق قرارداد منعقده ميان دودولت يا ارجاع قضييه بدآوري واجراي راًي داوران حل و فصل مي شود.1 رودخانه ها از زمره مرزهاي طبيعي ، ممكن است حد فاصل بين دو كشور قرارگيرند.در اين وضعيت رودخانه به تنهايي مرز محسوب نمي شود، بلكه بايستي به طريقه مناسبي خط مرزي دقيقاٌ بر رودخانه مشخص گردد وبا تحديد حدود دقيق ازبروزاختلافات عديده ميان دولتهاي ساحلي وكناره رودخانه جلوگيري شودوحدود حاكميت دقيق طرفين معلوم و معين باشد.

سود و شغلی را که از پروژه آب آمو بدست میآورد، در قسمت اشتغال و عودت مهاجرینی که در ایران به سر میبرند به مصرف برساند تا در مرحله دومی نوبت به حل موضوع آب با ایران فرا رسد. مرگ هزاران ماهی که در شاخه اصلی «نهراب» و قبل از روستای کنگ مزار مشاهده شده تنها بخشی از یک ماجرای تلخ زیست محیطی است. خانه و منازل ایشان عموماُ از سنگ های پارچه و گل ساحته شده و در مواردی که به خشت ضرورت میافتد، خشت های بزرگ خام استعمال میکنند. رشد جمعیت این شهر که با قطع درختان جنگلی و گیاهان بومی همراه است، نابودی پوشش گیاهی را سبب شدهاست.

همانطوریکه پنجشیر در دامنه های جنوب هندوکش ممتد است، موازی با آن در شمال سلسله کوه مذکور دره سرسبز (اندراب) افتاده که نسبت به پنجشیر به مراتب فراختر است و یک سلسله دره های تنگ و فرعی که در زیبائی های قدرتی و لطافت آب و هوا و بدایع مناظر طبیعی بیمانند میباشد از دهن گلبهار تا کوتل خاواک حد به حد این دو دره بزرگ را در دو پهلوی هندوکش بهم وصل کرده است. مرحله دینی پس از آن متضمن خشنودسازی موجودات فراانسانی است که تصور میشود حیات انسان به آنها تکیه دارد.(الیاده، 1375: 1،113) «فریزر» مانند «تایلور» جادو را تکنولوژی و علم ابتدایی بشر میدانست و آنرا مبتنی بر تداعی معانی تلقی میکرد.(همیلتون،1377: 45) از نظر «فریزر» با کشف ماهیت واقعی جهان مادی که عصر ظهور دانش و علم است، دین افول میکند.

داستان ساخت این سد به سال 1960 میلادی برمیگردد که دولتهای 2 کشور برزیل و پاراگوئه به این نتیجه رسیدند که میتوانند با همکاری یکدیگر، از منبع مشترک کشورهایشان برای تولید برق استفاده کنند. سرشک، نماد مبارزی نستوه و نماد دکتر مصدق( که در صحنههای سیاسی- اقتصادی کشور همچون مهرهای عظیم درخشید) آمدهاست و ترکیباتی همچون (درخت خشک کجی: نماد ظلم و ستم استبداد زمان) و ( درخت گل کاغذین:طاغوت، استبداد ظاهر نما، حکومت دروغین و بی پایه و اساس و متزلزل زمان) آمده است.

او ساحات کشور را به پنج ولایت اصلی و یا عمده و چهار حکومت اعلی تقسیم نمود. پس از روی کار آمدن حامد کرزی، وی به پاس مبارزات مردم پنجشیر این منطقه را که در گذشته یکی از ولسوالیهای ولایت کاپیسا بود در ۱۳ آوریل ۲۰۰۴ به ولایت تبدیل کرد. از ویژگیهای خاص این رودخانه عریض بودن آن است که قایقهای تجاری و تفریحی میتوانند در آن حرکت کنند، در تور فرانسه علاءالدین تراول باهم کنار رودخانه سن قدم میزنیم و از بناهای تاریخی اطراف آن دیدن میکنیم، سوار قایقهای تفریحی میشویم و از سفر کوتاهی بر روی آب در پاریس لذت خواهیم برد.

دیدگاهتان را بنویسید