لغت نامه دهخدا حرف پ

بادغیس قلعه نو ۴۹۹٬۳۹۳ ۲۰٬۰۶۸ فارسی دری ۷ ولسوالی: آبکَمَری، جَوَند، غورماچ، قادِس، قلعهٔ نو، بالامُرغاب، مُقُر بامیان بامیان ۳۴۳٬۸۹۲ ۱۷٬۴۱۴ فارسی دری با گویش هزارگی ۷ ولسوالی: بامیان، کَهمَرد، پنجاب، سَیغان، شیبَر، وَرَس، یکاولنگ بدخشان فیضآباد ۸۱۹٬۳۹۶ ۴۷٬۴۰۳ فارسی دری، زبانهای پامیری ۲۸ ولسوالی: اَرغَنجخواه، اَرگو، اِشکاشِم، بهارک، تَگاب (کِشِمِ بالا)، تیشکان، جُرم، خاش، خواهان، دَرایِم، درواز بالا (نِسَی)، درواز پایین (مایمَی)، راغستان، زیباک، شِغنان، شِکی، شهدا، شهر بزرگ، فیضآباد، کُران و مُنجان، کِشِم، کوفآب، کوهستان، وَخان، وَردوج، یاوان، یفتلِ پایین، یَمگان (گیروان) بَغلان پُلِ خُمری ۷۴۱٬۶۹۰ ۲۰٬۳۶۲ فارسی دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی ۱۵ ولسوالی: اندراب، بغلان جدید، بُرکه، پُلِ حصار، پُلِ خُمری، تاله و برفک، جَلگه، خِنجان، خوست و فِرِنگ، دوشی، دهانه غوری، دِهصلاح، فِرِنگ و غارو، گذرگاه نور، نَهرین بلخ مزار شریف ۱٬۱۲۳٬۹۴۸ ۱۶٬۸۴۰ فارسی دری، پشتو ۱۵ ولسوالی: بلخ، چارپولَک، چارکُنت، چَمتال، خَلَم، دولتآباد، دِهدادی، زاری، شورتپه، شولگره، کَشنده، کُلدار، مارمَل، مزار شریف، گذرگاهِ نور پروان چاریکار ۴۹۱٬۸۷۰ ۵٬۹۷۴ فارسی دری، پشتو ۱۰ ولسوالی: بَگرام، جبلسراج، چاریکار، سالَنگ، سرخِ پارسا، سیدخلیل، شیخعلی، شینواری، غوربند، کوهِ صافی پکتیا گردیز ۴۱۵٬۰۰۰ ۶٬۴۳۲ پشتو ۱۳ ولسوالی: احمدآباد، جاجی، جانیخیل، چاوک، چَمکَنی، دَند پَتان، زَدران (پشتو: ځدران)، زُرمت، سیدکَرَم، شَواک، علیخیل، گردیز، لجه احمدخیل در گذشته پکتیا وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت نخست به دو ولایت پکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تأسیس ولایت خوست در نواحی شرقی پکتیا از وسعت آن کاسته شد.

پکتیکا شَرَن ۸۰۹٬۷۷۲ ۱۹٬۳۳۶ پشتو ۱۹ ولسوالی: اُرگون، اومَنه، بَرمَل، تَروُو، جانیخیل، دیله و خوشامند، زرغونشهر، زیروک، سرحوضه، سَروبی، شَرَن، گومَل، گیان، مَتاخان، نِکه، وازهخواه، وَرمَمی، یحییخیل، یوسفخیل پنجشیر بازارک ۱۲۸٬۶۲۰ ۳٬۶۱۰ فارسی دری، پشتو ۷ ولسوالی: اَنابه، بازارک، پریان، خِنج، دَره، روخه، شُتُل تخار تالقان ۸۳۰٬۳۱۹ ۱۲٬۳۷۶ فارسی دری، ازبکی، پشتو ۱۷ ولسوالی: اِشکمِش، بَنگی، بهارک، تالقان، چال، چاهآب، خواجه بهاءالدین، خواجه غار، دَرقَد، دشتِ قلعه، روستاق، فَرخار، کلفگان، نمکآب، وَرسَج، هزارسَموچ، یَنگیقلعه جوزجان شِبِرغان ۴۲۶٬۹۸۷ ۱۰٬۳۲۶ ازبکی، فارسی دری ۱۱ ولسوالی: آقچه، خانقاه، خُمآب، خواجه دوکوه، دَرزاب، شِبِرغان، فیضآباد، قَرقین، قوشتپه، مَردیان، مِنگَجِک خوست خوست ۶۳۹٬۸۴۹ ۴٬۰۲۹ پشتو ۱۳ ولسوالی: باک، تَنی، تیریزائی، جاجیمیدان، خوست مَتون، سپیره، شَمَل، صَبری (یعقوبی)، قَلَندر، گُربُز، مَندوزی، موسیخیل، نادرشاهکوت دایکُندی نیلی ۴۷۷٬۵۴۴ ۱۶٬۶۵۵ فارسی دری با گویش هزارگی، پشتو ۹ ولسوالی: اَشتَرَلی، خِدیر، سنگِ تخت، شهرستان، کِجران، گیتی، میرامور، نیلی زابل قلات ۲۴۴٬۸۹۹ ۱۷٬۲۹۳ پشتو، فارسی دری ۸ ولسوالی: اَتغَر، اَرغَنداب، تَرنگ و جَلدک، دایچوپان، شاهجوی، شمَلزائی، شینکَی، قَلات، کاکَر، میزان سرپل سرِپل ۴۴۲٬۲۶۱ ۱۶٬۳۶۰ فارسی دری، ازبکی ۷ ولسوالی: بلخاب، سرپل، سانچارک، سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات، گوسفندی سمنگان آیبک ۳۷۸٬۰۰۰ ۱۱٬۲۶۲ ازبکی، فارسی دری ۷ ولسوالی: آیبک، حضرتِ سلطان، خُرم و سارباغ، دره صوف بالا، دره صوف پایین، روی دوآب، فیروزنَخچیر غزنی غزنی ۱٬۰۸۰٬۸۴۳ ۲۳٬۳۷۸ فارسی دری، پشتو، گویش هزارگی ۱۹ ولسوالی: آببند، اَجرستان، اَندَر، بهرام شهید، جاغوری، عُمری، دهیک، رشیدان، زنهخان، غزنی، قرهباغ، گیرو، گیلان، مالستان، مُقُر، ناوَر، ناوه، واغَز، ولیمحمد شهید خوگیانی غور چَغچَران ۶۳۵٬۳۰۲ ۳۸٬۶۶۶ فارسی دری، پشتو ۱۰ ولسوالی: پسابند، تولک، تیوره، دولتیار، دولینه، چارسده، چَغچَران، ساغر، شهرک، لعل و سرجنگل فاریاب میمنه ۸۳۳٬۷۲۴ ۲۱٬۱۴۶ فارسی دری، ازبکی، ترکمنی ۱۳ ولسوالی: اَلمار، اَندخوی، بُلچراغ، پشتونکوت، خان چارباغ، دولتآباد، خواجه سبزپوش ولی، شیرینتَگاب، قَرغان، قَرَمقُل، قیصار، کوهستان، گَرزیوان، میمنه فَراه فراه ۴۹۳٬۰۰۷ ۴۷٬۷۸۶ فارسی دری، پشتو، بلوچی ۱۱ ولسوالی: اناردره، بالابلوک، بَکواه، پرچمن، پُشترود، خاک سفید، شیبکوه، فراه، قلعهٔ کاه، گلستان، لاش و جُوَین قندهار قندهار ۹۹۰٬۱۰۰ ۴۷٬۶۷۶ پشتو، فارسی دری ۱۶ ولسوالی: ارغستان، ارغنداب، پَنجوائی، خاکریز، دامان، ریگستان، ژِرَی، سپینبولدَک، شاهولیکوت، شورابَک، غورَک، قندهار، میانَشین، مَیوَند، نیِش کابُل کابل ۲٬۴۲۵٬۰۶۷ ۴٬۵۸۵ فارسی دری، پشتو، ازبکی ۱۵ ولسوالی: اِستالِف، بَگرامی، پَغمان، چهارآسیاب، خاکِ جبار، دِهسبز، سُروبی، شکردره، فَرزه، قرهباغ، کابل، کَلَکان، گُلدره، موسائی، میربچهکوت کاپیسا محمود راقی ۳۵۸٬۲۶۸ ۱٬۸۷۱ فارسی دری، پشتو، پشهای ۷ ولسوالی: اَلِهسائی، تَگاب، حصهٔ اول کوهستان، حصهٔ دوم کوهستان، کوهبند، محمود راقی، نَجراب کندوز کُندوز ۷۷۳٬۳۸۷ ۷٬۸۲۷ ازبکی، پشتو، فارسی دری، ترکمنی ۷ ولسوالی: امامصاحب، چهاردره، خانآباد، دشت اَرچی، علیآباد، قلعهٔ ذال، کُندوز کُنَر اسدآباد ۴۱۳٬۰۰۸ ۴٬۳۳۹ پشتو ۱۵ ولسوالی: اسدآباد، بَرکُنر، خاصکُنر، دانگام، درهپیچ، چپهدره، چوکی، سرکانی، شیگل و شِلتَن، غازیآباد، مَرَوَره، ناری، نَرَنگ، نورگُل، وَتَهپور لَغمان مهترلام ۳۸۲٬۲۸۰ ۳٬۴۰۸ پشتو، پشهای، فارسی دری، نورستانی ۵ ولسوالی: دولتشاه، قَرغهئی، علیشِنگ، علینگار، مِهترلام لوگر پُلِ عَلَم ۳۲۲٬۷۰۴ ۳٬۹۵۵ پشتو، فارسی دری ۷ ولسوالی: اَزره، بَرَکی بَرَک، پُلِ عَلَم، چَرخ، خروار، خوشی، محمدآغه ننگرهار جلالآباد ۱٬۳۴۲٬۵۱۴ ۷٬۶۱۶ پشتو ۲۱ ولسوالی: اَچین، بَتیکوت، بِهسود، پَچیرواَگام، جلالآباد، حصارک، چَپَرهار، خوگیانی، دَربابا، درهٔ نور، دهبالا، رودات، سرخرود، شیرزاد، شینوار، کوت، کوزکُنر، گوشته، لعلپور، مُهمنددره، نازیان نورستان پارون ۱۳۰٬۹۶۴ ۹٬۹۴۲ نورستانی، پشهای، پشتو ۸ ولسوالی: برگِ مَتال، پارون، دوآب، کامدیش، مَندول، نورگَرام، واما، وایگَل نیمروز زرنج ۱۱۷٬۹۹۱ ۴۱٬۳۵۶ بلوچی، پشتو، فارسی دری ۵ ولسوالی: چَخانسور، چهاربُرجک، خاشرود، زَرَنج، کَنگ وردک میدان شهر ۵۲۹٬۳۴۳ ۹٬۰۲۳ پشتو، فارسی دری با گویش هزارگی، ۸ ولسوالی: جلریز، جَغَتو، چکِ وردک، حصهٔ اول بهسود، دایمیرداد، سیدآباد، مرکزِ بهسود، نِرخ هرات هرات ۱٬۷۶۲٬۱۵۷ ۶۱٬۳۱۵ پشتو، فارسی دری ۱۶ ولسوالی: اَدرَسکن، اِنجیل، اوبه، پشتونزرغون، چِشت شریف، زندهجان، شیندَند (سبزوار)، غوریان، فَرسی، کَرُخ، کُشک، کُشک کهنه، کُهسان، گُذَره، گُلران، هرات ولایت باستانی هرات در گذشته وسعت بیشتری داشت، اما این ولایت در سال ۱۹۶۴ میلادی به چهار ولایت بادغیس، فراه، غور و هرات تقسیم شد و از وسعت آن کاسته شد.

در تير ماه به اوج خود مي رسد و تا مرداد ماه در اوج باقي ميماند بدين ترتيب تير و مرداد گرمترين ماههاي بخش جلگه اي ناحيه به شمار مي آيند .فراز و نشيب منحني دما در دو سوي نقطه اوج كلاً از موزوني نسبي بر خوردار است ليكن سقوط دما از تير ماه به بعد اندكي كندتر از صعود آن در ماههاي قبل است اين بدان معناست كه در فصل گرم كه از خرداد شروع مي شود دما با سرعت بيشتري افزايش يافته و پس از رسيدن به نقطه اوج خود در تير و مرداد بتدريج از اواخر مرداد كاهش مي يابد .بخش جلگه اي ناحيه در چهار ماه از سال با كمبود بارش مواجه است اين چهار ماه عبارتند از فروردين – ارديبهشت – خرداد و تير ،شدت كمبود بارش در تير ماه بيش از ماههاي ديگر مي باشد ولي در فروردين اين كمبود بسيار اندك است .ماههاي شهريور – مهر – آبان – آذر – به دليل افزايش بارندگي سقوط ميانگين دما و كاهش امكان تبخير ، با مازاد بارش مواجه هستند .اين مازاد در مهر ماه بسيار چشمگير است .

سد دوستی افغانستان و هند در ولایت هرات كه با بودجه 290 میلیون دلار توسط هند ساخته شده است و قبلا به عنوان سد سلما شناخته می شد، وابستگی كابل به همسایگان خود برای تامین برق را كاهش داده است و حدود 75 هزار هكتار زمین را آبیاری می كند. 1.بيدك: كه در دامنه كوههاي قراداغ(دمرچي)قرار دارد كه افراد گردشگران زيادي را بر خود جلب مي كند. بین سالهای ۶۲۹ و ۶۴۵ میلادی، هوانتسنگ زائر مشهور چینی، که از بامیان بازدید کرده از خود نوشتههای گرانبهایی راجع به بناها و تندیسهای بامیان و همچنین از زندگی اجتماعی و مذهبی باشندگان آن بجای گذاشتهاست.

در سال ۲۰۵۰، ۲۶ تا ۳۶ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی خواهند کرد که در آن محدودیت بهره برداری وجود خواهد داشت. به این دلیل که رودخانه نشاندهنده جریان زندگی و انرژی شما است، توجه به سرزمینی که رودخانه آن را تغذیه میکند میتواند به شما در مورد وضعیت زندگی فعلیتان اطلاعاتی بدهد. در ادامه به تهدیدات و وضعیت امروز رودخانه زاینده رود میپردازیم. رودخانه جاغرق به طول ۲۵ کیلومتر از مسیر های پر ازدحام دره نوردی به شمار میرود.

روستای خور که از مناطق مرتفع البرز مرکزی است، دارای طبیعت منحصر به فرد و مناطق دیدنی همچون قله ها، دره های سرسبز و پیچ در پیچ دو چنار و باغ های زیبا است. از پدیده های جذاب آن، دره «کهمان»، قله «کلو»، رادیولاریت های «گرین»، برف چالها، غارها و پوشش گیاهی خاص منطقه است. گنبدکاووس – ایرنا – فرمانده هنگ مرزی و مرزبان درجه یک جمهوری اسلامی در منطقه اترک اعلام کرد که کناره های تخریب شده رودخانه مرزی اترک در جریان سیل اوایل امسال با همکاری مشترک امور آب دو کشور ایران و ترکمنستان ترمیم می شود. در سال ۱۹۲۶ به موجب قراردادی میان ایران و شوروی قرار شد که حداقل ۵۰٪ از آب این رودخانه وارد خاک ترکمنستان شود.

افقC خاک زیریناست و در آن، مواد سنگی به میزان کم، تخریب و تجزیه شده اند، در نتیجه سنگ اولیه تغییرزیادی نکرده و به صورت قطعات خرد شده است. سرهنگ محمدرضا سراوانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در جلسه روز پنجشنبه مرزبانان دو کشور در منطقه اترک مقرر شد که عملیات بازسازی موقت قسمتهای تخریب شده، از محل تقسیم آب رودخانه اترک بین ایران و ترکمنستان در خاک ایران آغاز شود. هنگ مرزی اترک گلستان، مسوولیت حراست از مرزهای خشکی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان را در محدوده این استان به طول تقریبی ۳۵۰ کیلومتر برعهده دارد و مقر آن در شهرستان ۳۵۰ هزار نفری گنبدکاووس در شرق گلستان است.

این رودخانه پس از گذشتن از قازانقایه تا دشتهای ساحلی دریای خزر به نام اترک سفلی معروف است که مساحت حوضه این قسمت حدود ۸۵۹۷ کیلومتر مربع میباشد، که درچات نیز رودخانه سومبار ترکمنستان به آن میپیوندد. اترک بالایی که مساحتی حدود ۶۲۱۳ کیلومتر مربع را شامل میشود و از منطقهٔ رضا آباد تا قازانقایه را اترک میانی مینامند که مساحت حوضه در این قسمت حدود ۱۶۴۱۶ کیلومتر مربع میباشد. رودخانه خسرویه معروف به کال خونی از وسط این روستا عبور کرده ،و آن را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میکند.

سبک این گچبریها با نقشهای برجسته از تصویر انسان و حیوان و برخی نقوش تزئینی به آثار دوره سلوکی و اشکانیان نزدیک است. مساله دوم اینکه با نظرداشت مساله اول، تعمیم و توجیه مفهوم حاکمیت بر منابع داخلی، بالای منابع آبیی که به خارج از مرز های یک کشور جریان دارد، در قدم اول ممکن نیست زیرا در عرصه بین المللی مفاهمی از قبیل ” آبهای بین المللی” ، ” آبهای مرز گذر” و ” آبهای ملی” معمول است که تعین جایگاه آبهای یک کشور بر اساس موازین بین المللی مقدم بر تعمیم مفهوم حاکمیت بر آن است.

معضل آلودگی منابع آب ­های جاری به فلزات سنگین، ضرورت سنجش فلزات سنگین در ماهیان را که در چرخه غذایی به اکوسیستم انسانی می ­رسد، دو چندان نموده ­است. در شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری نیز باغات فراوانی را در دو طرف رودخانه میبینید که در سالهای اخیر تاسیسات گردشگری در آنها ایجاد شده است. سنگ نبشههای متعددی در آن موجود است که بیانگر کیش مهر پرستی در سدهٔ پنجم در آن وادی بودهاست و به نظر میآید که نامگذاری آن هم مبتنی بر همین آیین بودهاست.

دیدگاهتان را بنویسید