شگفتی های جنگلهای بکر آمازون

افراد معمولی با توانایی پیاده روی کم در حدود 200 متر تا طبیعت گردانی با توانایی پیاده روی تا 8 کیلومتر در مسیرهای تقریبا سخت مانند راه رفتن در پاکوب یا عبور از رودخانه کم عمق و چالش های کوچک که در مسیر وجود دارد. مشاهدات انجام گرفته نشان می دهد که جذب انرژی نوری بین سطح آب و عمق 40 سانتی متری زمانی که بار مواد رسوبی معلق رودخانه 15 میلی گرم در لیتر باشد 50 تا 60 درصد است، درحالی که با افزایش بار مواد رسوبی معلق رودخانه به 50 میلی گرم در لیتر میزان جذب به 60 تا 80 درصد می رسد.

ا – با کمک دستگاه برقی نخ پیچی که معمولاً در مغازه های فروش لوازم ماهیگیری پیدا میشود نخ را به نحوی که در شکل 1 نشان داده ایم روی قرقره بریزیم یا درواقع برایمان نخ را روی قرقره بریزند. نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد، از آن جایی که تفاوت قابل ملاحظهای در ماکروکلیمای مناطق مختلف پارک وجود ندارد، لذا عواملی مانند میکروکلیما، خاک، شیب، جهت و میزان دسترسی گیاهان به منابع آبی مهم ترین نقش را در تنوع پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان ایفا میکنند.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که جدا از تاب خوردن نخ احتمال بیرون ریختن نخ از قرقره هم وجود دارد، بخصوص وقتی نخ جدید را تازه روی قرقره ریخته باشیداحتمال بیرون ریختن نخ خیلی زیاد تر است،حتی اگرنخ روی قرقره هیچ تابی هم نداشته باشد. در این حالت نخ درروی قرقره تاب اولیه ندارد ولی وقتی باز میشود به تعداد حلقه هائی که نخ از روی قرقره باز میشود در طول خود تاب بر میدارد و خوب فرض این است که وقتی نخ را روی قرقره مجدداً جمع کنید باید به شکل اولیه و بدون تاب روی قرقره جمع شود والبته این هم در عمل با تفاوت هائی همراه است .

می توان از این رود به عنوان تقسیم کننده منطقه باستانی اورامان به دوبخش مجزا نام برد، بخش هایی کاملا جدا از یکدیگر که تنها توسط پل دوآب در 25 کیلومتری شمال غربی پاوه به یکدیگر مرتبط می شوند. فلسفه سعی میکند باورهای درست و نادرست را از یکدیگر بازشناسد. وتراکم پیچش نخ در بعضی قسمت ها و بویژه در قسمت های نزدیک به سر نخ و گاهاً همسو شدن تاب اجباری حاصل از جمع کردن نخ روی قرقره با تاب حاصل از گردش پولک ،برایتان زحمت درست میکند، به ویژه اگر مقدار نختان روی قرقره زیاد باشد حتماً به درد سر خواهید افتاد .هرچه نخ نرم و نازک تر باشد ، مشکل بیرون ریختن بدون کنترل از قرقره کمتر و هرچه نخ خشک تر و کلفت تر باشد بیشتر است.

پس از این کار بروید چوب را بردارید و چرخ را بگردانید تا نخ روی قرقره جمع شود ، بدیهی است که باید به سمت نقطه ای که نخ را بسته بودید حرکت کنید. دانستیم که وقتی نخ را جمع میکنیم با هر دور پیچیدن نخ روی قرقره ، نخ یک دور تاب برمیدارد . به خصوص زمانی که پولک درست در راستای نخ قرار میگیرد و شما در جهت مخالف جریان آب آنرا جمع میکنید که در این حالت حداکثر سرعت گردش را دارد ، درهمین هنگام هرزه گرد شما تحت کشش قرار میگیرد و کارآئیش کاهش پیدا میکند، یعنی اینکه مقاومتش در برابر چرخش افزایش پیدا کرده و در نتیجه یا از گردش می ایستد و یا سخت گردش میشود ، اینجاست که نخ بیش از پیش شروع به گردش حول محور خود میکند و تاب برمیدارد.

اگر نخ روی قرقره با روش هائی که گفتیم بدون تاب ریخته شده باشد وقتی باز میشود تاب برمیدارد و سپس وقتی با گردش کاسه روی قرقره جمع میشود تاب آن از بین میرود و برعکس وقتی نخ با تاب روی قرقره بسته شده باشد وقتی با گردش کاسه نخ باز شود تاب نخواهد داشت . حالا چرخ را ضامن کنید ولگام را شل ، سپس همان 7- 6 متر به عقب بروید واجازه بدهید نخ در حالت لگام باز شود. برای این کار چرخ را روی نیمه اول چوب ببندید و نخ را ازداخل حلقه ی چوب ردکنید، حالا سر نخ را به جائی مثلاً دستگیره درب ببندید و خودتان در حالیکه یک دستتان به دسته و چرخ ضامن نیست 7- 6 متر عقب بیائید تا نخ با گردش معکوس کاسه باز شود .پس از این مرحله یک متر باز گردید تا امتداد نخ شل باشد حالاچوب وچرخ را آنجا که بودید روی میز یا پایه ای بگذارید و چرخ را ضامن کنید.

حالا یک میله یا چوب یا مدادی را از سوراخ دوک رد کنید وبه ابتکار خود دوسر این میله یا مداد را درجائی درگیر کنید که وقتی دسته چرخ را میگردانیم نخ از دوک باز شده و دوک حول محور خود بگردد، البته دوک نباید خیلی آزاد و رها بگردد و باید کمی سفت بگردد تا نخ با کشش لازم روی قرقره بسته شود که شل نباشد.شکل شماره 4 را ملاحظه فرمائید.

البته میتوانید دوک را به دست فرد دیگری بدهید که دو سر میله یا مداد را بین دودستش بگیرد و با اندکی فشار از دوطرف سفتی لازم را موقع چرخش دوک ایجاد نماید. بعد از گشت و گذار و سر زدن به تالاهای مختلف باغ موزه نگارستان، میتوانید در کافههای این باغ بنشینید و پاییز را که در حیاط خودنمایی میکند و لابهلای درختان رنگ میریزد، ببینید و لذت ببرید.

برای اینکه کمتردچار این مشکل شوید ، قرقره تان را که نخ تازه روی آن ریخته اید بلا فاصله به ماهیگیری نبرید و سعی کنید برای مدت یکی دو هفته درمکانی نسبتاً گرم که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد آنرا بایگانی کنید ( فقط قرقره را نه خود چرخ را ) تا کم کم تنش های باقیمانده از فرم گیری قبلی از بین برود و نخ به فرمان قرقره شما در آید. دلیلش این است که تولید کنندگان نخ ترجیح میدهند که نخ ها را برروی دوک های با قطر بیشتر عرضه کنند و احتمالاً نخ هم که تازه از فرایند نهائی و تنظیم ضخامت در زنجیره تولید بیرون آمده شاید کمی هم گرم باشد که روی این دوک ها می پیچندشان و تا به دست منو شما برسد ، ماه ها وبلکه سالها طول میکشد وتازه معلوم نیست شما چه مدت پس از خرید آنرا به روی قرقره چرختان بریزید ، لذا نخ شکل فنری را به خود میگیرد که قطر داخلی حلقه های آن معمولاً خیلی بزرگتر از قطر قرقره شماست، در اینصورت نخ هروقت فرصتی پیدا کند و کمی اجازه حرکت آزاد را بیابد میخواهد به فرم قبلی خود در آید و اندازه حلقه های قبلی را به خود بگیرد ، در نتیجه چند حلقه آن از قرقره بیرون میریزد که اگر متوجه نشوید و دسته چرخ را بگردانید به درد سر بزرگی خواهید افتاد و مجبورید وقت طلائی ماهیگیری را به حل این مشکل اختصاص دهید.

شرط اصلی در این نوع نخ ریزی روی قرقره این است که قرقره چرخ و قرقره نخ فابریک که ما به آن از این پس می گوئیمدوکدر نزدیک هم طوری قرارگیرند که محور هاشان به موازات هم باشند تا نخ مستقیماً وعمود بر محور قرقره روی آن بپیچد که در اینصورت نخ نه موقع باز شدن از دوک تاب خواهد خورد و نه موقع پیچیده شدن روی قرقره. شاید خودتان به ابتکار بتوانید ابزاری درست کنید که به امتداد چوبتان بسته شود و دوک نخ را روبروی چرختان نگهدارد و شما بتوانید یک تنه این عمل را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید