شن چیست ؟

موقع فرناک خیلی باریک بود اما دخالت رومیها او را نجات داد، توضیح آنکه رومیها چون نمیخواستند، دولتی نیرومند در آسیا باشد، اومنس پادشاه پرگام را مجبور کردند، قشون خود را از پنت بیرون برد. این دخالت سنای روم تمام پادشاهان آسیای صغیر را دوچار تشویش و اضطراب کرد و بر اثر آن پنج پادشاه، یعنی پادشاهان پرگام کاپادوکیه، بی تی نیه، ارمنستان، و پنت بین خودشان عهد صلح ابدی بستند. اگر چه لوکولوس میتوانست در مقابل چنین سواره نظامی سواره نظامی هم از رومیها تشکیل کند، ولی چنین نکرد، زیرا گرفتاریهائی برای او پیش آمد، چون اموال مردم را غارت و خودش آن را ضبط میکرد در روم از او ناراضی شدند.

وانگهی همه كشتیبانها یك را را در پیش نمی گیرند ، به علاوه در رودخانه ها این معبر عریض است . بر اثر این وقایع آک ویلیوس رومی را گرفته نزد مهرداد آوردند و او خیلی بیرحمانه با او رفتار کرد. این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتی نسبت به رومیها بروز داد، که در تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در اِفِس بود، امر کرد، ایطالیائیها و رومی های آسیای صغیر را قتل عام کنند و بر اثر این حکم 80000 (و به روایتی 150000) ایطالیائی و رومی را نابود کردند. در این کشورها سریال رودخانه برفی را با عنوان مردی از رودخانه برفی می شناسند.

استقرار صنایع بزرگی همچون ذوب آهن، پالایشگاه نفت، پتروشیمی، فولاد مبارکه، شرکت نفت، صنایع شیمیایی، نیروگاهها و موارد دیگری از این دست در مسیر انتقال آب منجر به کاهش بیش از اندازه سطح آب رودخانه شده است. به طور کلی سطح آب ناهموار است. بهره برداری از آب رودخانه ارس به نسبت مساوی 50- 50 بین ایران و کشورهای همسایه تقسیم شده است. بعد اشخاصی را نزد تیگران پادشاه ارمنستان که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوهء مهرداد بود، فرستاد، تا بین نوه و جدّ نقاری تولید کنند و آنها بهره مند شدند.

فرناک اول – این پادشاه پنت در 183 ق. بر اثر این وضع دویست هزار نفر از لشکر مهرداد تلف شد و مابقی را او به کشتیها نشانده بطرف سی نوپ راند لوکولوس او را دنبال کرد، و مهرداد به محل کابریا عقب نشست. مهرداد بزودی نشان داد که سرداری است ماهر و زیرک چه با لشکری مرکب از ده هزار نفر یک قشون هشتاد هزار نفری مردمان سکائی و سارماتی را شکست داد. این سردار رومی در اِپیر پیاده شده، باسرعت خود را به یونان وسطی رسانید، بعد آخه لائوس سردار مهرداد را شکست داده، آتن را محاصره کرد، آتنیها سخت پا فشردند ولی بالاخره مجبور گشتند تسلیم شوند.

در این حال غضب خود را متوجه تیگران کرده شهر آرتاکساتا را، که پایتخت ارمنستان بود، گرفت و این دولت را مجبور کرد خسارتی به مبلغ ششهزار تالان (380000 ریال) بپردازد. در این وقت وضع سولا هم در روم خوب نبود، زیرا دشمنانش سخت به او حمله میکردند و اگر مهرداد میگذاشت سرداران او جنگ دفاعی پیش گرفته امرار وقت کنند، سولا، بواسطهء طول مدّت مجبور میگشت بجای خود کسی را معین کرده به ایطالیا برود و با این پیش آمد کارهای مهرداد بهتر میشد ولی چون پادشاه پنت دور از میدان جنگ بود و نمیتوانست قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امر کرد به سولا حمله کنند.

به سنگهای داخل رودخانه که در اثر گذر اب هر کدام به شکلی خاص صیغل داده شده و هرکدام رمگ و زیبایی خاصی دارند و من بارها شده است که سنگ های رنگارنگ ان را جمع کرده ام و با خود به خانه آورده ام . کدام سریعترین رودخانه در هند جریان دارد؟ این آرامگاه حدود پنج کیلومتری شمال غربی خلیج چابهار قرار دارد و در سال ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. جنگ دوم – ده سال از قضایائی که ذکر شد، گذشت و این مدّت را مهرداد صرف تجدید قوای خود کرد، تا از نو به رومیها بتازد و آنها را از آسیای صغیر براند، دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آگاه بود ولی بواسطهء نزاع داخلی بین مارکوس ماریوس و سولا قادر نبود حرکتی کند، بالاخره سرتوریوس، یکی از سرداران ماریوس در اسپانیا به مهرداد پیشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار ولایت بی تی نیه، پافلاگونیه، گالاثیه و کاپادوکیه از آن او باشند مهرداد تصّور کرد، که چنین موقعی را نباید از دست بدهد، بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به سنای روم اعلان جنگ داد و نتیجهء فتوحات سابق خود را از نو بدست آورد.

این پیچوخمها در اثر حرکت افقی رودخانه به وجود آمدهاند و خود باعث تغییرات آتی در مسیر رودخانه میشوند. از طرف دیگر در میان لژیونهای رومی نخوت لوکولوس و اطاعت نظامی شدیدی که او از زیردستان میخواست، باعث نارضامندی بسیار گردید و برادر زنش، که پوبلیوس کلودیوس نام داشت، پرداخت به اینکه شورشی بر ضّد او بر پا کند. در نتیجه فالانژهای پُنت نتوانستند از عهدهء لژیونهای رومی برآیند: در خِرونه واقع در ب اُسی یونان شکستی بزرگ نصیب قشون مهرداد گردید و این فتح باعث شد که سولا به سمت سرداری باقی بماند (86 ق. مواجهه انسان ابتدایی با مرگ و رویا این نتیجه را برای او بهوجود آورد، که هر انسانی توسط یک نفس یا اصل روحانی حیات مییابد.

با توجه به تحلیل و آمار ارائه شده، علیرغم اهمیت بسزای رودخانه هیرمند، سایر سرشاخههای حوضه آبریز هیرمند نیز نقش و تأثیر جدی در حیات سیستان و تالابهای بینالمللی هامون دارند که از جمله مهمترین آنها، زیر حوضه و رودخانه فراهرود است. ج5: حوضه آبریز شرق ایران و قرهقوم. روستای فیلبند یکی از زیباترین روستاهای مناطق جنوبی بابل و آمل است که مسیر دسترسی به آن از جاده هراز، 25 کیلومتری جنوب آمل به سمت شرق و به سمت سنگچال جدا می شود. به موجب توافق فرانسه و بلژيك ( مورخ 14 / اوت 1824 ) مرز بر روي رودهاي ابانگي و امبومو يعني شعبه هاي غير قابل كشتيراني كنگو ـ بر اساس تالوگ معين شده و زئير و دولت افريقاي مركزي را از هم جدا نموده است .

در بدو سلطنت احوالی داشت بس مشوش و دلخراش، نه فقط نزدیکان و مستحفظین او میخواستند به هر وسیله که باشد، او را از تخت دور کنند، بل مادرش هم بر ضدّ او بود. پس از سلکوس دوم آن تیوخوس مذکور به تخت نشست اما خوشبخت نبود، زیرا در جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از او آن تیوخوس سوم که کبیرش خوانده اند، به تخت سلوکی رسید. م. مهرداد سوم درگذشت و پسر آریُ بَرزَن بجای او نشست او شهر آماستریس (هُماشَتَر) را به قلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد، ولی جالب توجه است، که خود را دست نشاندهء خانوادهء سلوکی دانست و ضرب سکهء طلا را موقوف داشت.

در این وقت پسر عموی او، آخه لائوس نام، بر او یاغی شد و خود را پادشاه آسیای صغیر خواند، و چون مهرداد چهارم نمیدانست کدام یک از طرفین فاتح خواهد شد، به هر یک از دو پادشاه مزبور، یکی از دختران خود را داد، ولی بزودی آخه لائوس اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد، اما زن آن تیوخوس چون ملکه ماند، مورد ملاحظهء مهرداد بود و از این جهت این پادشاه پنت متحد بسیار نزدیک داماد خود گردید. م. درگذشت و پسرش مهرداد چهارم که نوجوان بود گرفتار یاغی گری سپاهیان اجیر خود، یعنی گالی ها گردید، ولی ده سال پس از جلوس بتخت توانست ترتیبی به دولت خود داده اطاعت نظامی را در سپاهش استوار کند.

دیدگاهتان را بنویسید