زایندهرود چگونه در سال بیآبی، سیراب شد؟

این چشمه به عنوان منطقه نمونه استانی انتخاب گردیده است. زمان مناسب برای استفاده از این چشمه آبان، آذر و نیز اواخر زمستان تا اردیبهشت ماه است. نتايج نشان داد در اکثر ماه هاي نمونه برداري بيش-ترين فراواني مربوط به لاروهاي کف زيان راسته هاي Ephemeroptera، Tricoptera و Diptera بود. بيش ترين فراواني راسته هاي Ephemeroptera، Tricoptera در مرداد مشاهده شد در صورتي که بيش ترين فراواني راسته Diptera در ارديبهشت و بهمن ديده شد. با توجه به درصد فراواني موجودات کف زي در ماه هاي مختلف، راسته Ephemeroptera غالبيت بيش تري داشت. هدف اين مطالعه شناسايي و بررسي فراواني ماکروبنتوزهاي رودخانه ماربر و تعيين کيفيت زيستي رودخانه در ماه هاي مختلف است.

میانگین قطر تخمک در ماهیان ماده از آبان ماه تا اردیبهشت ماه روند کاملا صعودی داشت و میانگین قطر آن در اردیبهشت ماه به 90/1283/69 میکرون رسید. میانگین ضریب کیفیت یا ضریب چاقی یا Cf برای ماهیان نر 14/012/1 و برای ماهیان سفید رودخانه ای ماده 15/017/1 بدست آمد. تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص آب و بار آلودگی بر مبنای مدل چانه زنی بردا, مطالعه موردی: بخشی از سیستم رودخانه ای کر. حقیقت اصفهانی، ا.، نیکو، م.، کریمی جشنی، ا.، طالب بیدختی، ن.، 1398. تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص آب و بار آلودگی بر مبنای مدل چانه زنی بردا, مطالعه موردی: بخشی از سیستم رودخانه ای کر.

میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 94/047/1 درصد و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده 83/195/2 درصد بدست آمد. در ماهیان ماده نیز بیشترین درصد آنها، در مرحله 3 رسیدگی جنسی با فراوانی 34/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 7 رسیدگی با فراوانی 70/8 درصد بودند. نتایج آنالیز چند متغیره (CCA) نشان داد که دو گونه سیاه ماهی و سگ ماهی جویباری نسبت به سایر گونه ها دارای مقاومت بالاتری هستند و تغییرات شرایط محیطی در طول زمان بررسی کمترین تاثیر را بر فراوانی این دو گونه داشته است. کاهش افراد اين راسته در اسفند و فروردين را مي توان به بالا بودن دبي آب در اين 2 ماه نسبت داد.

به طور میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص شانون وینر به ترتیب در ماه های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ترتیب ماه های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به ترتیب در ماه های آبان و بهمن بود. نمونه برداري به صورت ماهانه از فروردين تا اسفند 1390 انجام شد. شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود به مدت یک سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به وسیله نمونه بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی متر انجام گردید. شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود به مدت یکسال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به وسیله نمونه بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی متر انجام گردید.

در تابستان افراد راسته Diptera به ويژه خانواده Chironomidae کاهش قابل توجهي يافتند که دليل اين امر مي تواند مهاجرت عمودي از کف به سطح و فعاليت تغذيه اي کفزي خوران باشد. هر چند در برخي ايستگاه ها (به ويژه ايستگاه 5) افراد راسته Diptera غالبيت بيش تري داشته اند که اين امر به دليل ورود فاضلاب روستاهاي اطراف به اين منطقه مي باشد. از آنجا که بافت بستر رودخانه ماربر بيش تر قلوه سنگي است و بار مواد آلي در اين رودخانه نيز يکسان است (به دليل عدم وجود مواد آلاينده عمده به غير از ايستگاه 5) تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چنداني در بين ايستگاه هاي مختلف نداشت.

جمعیت ماهی خیاطه تفاوت معنی دار نسبت به قبل نداشت. تفاوت شاخص تنوع گونه ای براساس نمایه شانون در بین ایستگاههای نمونه برداری معنی دار بود و با افزایش موانع و آبگیرها در ایستگاه گلستان، تنوع گونه ای و جمعیت ماهیها افزایش داشت. به طور میانگین در طول یک سال شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1/35، غالبیت گونه ای سیمپسون 0/31 و غنای گونهای مارگالف 2/40 به دست آمد. 2002، 538) ارزش تفریحی پنج پارک ملی در کره جنوبی را به طور متوسط 54/10 دلار برای هر خانواده در سال به دست آوردند. با توجه به وقوع دو سیل عظیم در سالهای 1380 و 1381 در پارک ملی گلستان برآورد پراکنش، فراوانی و تنوع گونه ای ماهیهای رودخانه مادرسو در این پارک از ماه آذر سال 1382 تا ماه آبان 1383 بررسی و با نتایج موجود از مطالعات قبل از وقوع سیل سالهای 1380 و 1381 مقایسه گردید.

این پارک با وجود آنکه موقعیت جغرافیایی آن چسبیده به تهران است از پوشش گیاهی و جانوری متنوعی همچون روباه، شغال، کبک، عقاب و قرقی میباشد. در لندن جاذبه های بیشتری از خوراک ماهی و سیب زمینی سرخ کرده، اتوبوس های دوطبقه و بارهای پر جنب و جوش وجود دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی از آغاز عملیات اجرایی پروژه ایمنسازی ۱۸۲ هکتار از حریم و بستر رودخانه ارس خبر میدهد و میگوید: این طرح از اواخر سال گذشته آغاز و امسال نیز ادامه دارد و طی آن ۲۵ هکتار از اراضی مرزی از دسترس خارج شده در اثر طغیانهای فصلی به ایران بازگردانده میشود.

با وجود روابط خصمانه میان ایران و طالبان این قضیه به جایی نرسید. در ابتدای بلوار میرزابابایی حد فاصل میان میدان پونک و بلوار عدل رستوران و فوت کورت های بسیاری وجود دارد که سکنه ی این منطقه می توانند برای خرید وعده های مختلف غذایی به آن جا مراجعه کنند. وجود سنگ ها و قندیل های بزرگ و چند صد ساله و آب جاری در این غار توجه هر انسانی را به خود جلب میکند و با نگاه اول به این اثر بزرگ غار علیصدر همدان به ذهن تداعی میشود.

درجه سختی آن از مسیر اول طوری است که کودکان نیز میتوانند از آن استفاده کنند، هر چه به سطح بالاتر میرود، سختتر شده تا سطح 6 که اغلب مخصوص ورزشکاران و افراد حرفهای است. هر یک از آن ها نظرش را می گوید. بیش ترین فراوانی مربوط به راسته یک روزه ها (خانواده باتیده) بود. در طول هفته، بعضا برای رفتن به میدان رسالت از میدان صادقیه، بیش از ۱ ساعت در ترافیک بزگراه های تهران گرفتار می شویم، این ۱ ساعت در آخر هفته، برای رسیدن به چشمه های زیبای تهران کفایت می کند.

دشت جانستون که در گذشته با نام دشت «جان ستان» شناخته میشد، یکی از دیدنیترین و خوشمنظرهترین مناطق اطراف فشم است که دارای چندین چشمه طبیعی و دائمی است. خاک به عنوان سطحی ترین قشرزمین و بستر تولید محصول کشاورزی شناخته می شودکه به طوردائمی درمعرض تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. ایرانیان باستان هزاران سال قبل قنات یا کاریز را ابداع کردند و بهوسیلهی این ابداع توانستند که در فصلهای کم باران و خشک، مصارف آب آشامیدنی و کشاورزی خود را تامین کنند. ناظم السادات سیدمحمدجعفر، رحیمی مرتضی، کشاورزی علیرضا. ناظم السادات، س.، و رحیمی، م.، و کشاورزی، ع.

ناظم السادات، س.، رحیمی، م.، کشاورزی، ع.، 1385. ارزیابی تاثیر پدیده النینوـ نوسانات جنوبی (ENSO) بر آبدهی و خشکسالی (ترسالی) هیدرولوژیکی رودخانه های مهم استان فارس. ویسی، ط.، احمدی فرد، ن.، آق، ن.، کمالی، م.، 1397. بررسی تأثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر کیفیت آب رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی. بنابراین شاخص مزبور تنها در حوضه­ های می­ تواند بطور ماهیانه حساب شود که بارش ­ها حتی الامکان مایع بوده و بارش ­های ماهیانه رواناب همان ماه را توجیه کند. عدم رابطه مستقیم بین بارش حوضه و رواناب همان ماه بکارگیری شاخص مزبور برای دوره­ های زمانی کوتاه مدت را غیرممکن می ­سازد.

بررسی تأثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر کیفیت آب رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی. یکی از روش­های استدلالی برای محاسبه ضریب نگهداشت و شماره منحنی استفاده از ضریب رواناب حوضه است. ضریب رواناب در این حوضه 59/0 درصد، ضریب نگهداشت 41 درصد و میزان متوسط CN حدود 61/19 محاسبه شد. این شاخص­ ها برای تخمین زمان تأخیر و زمان تمرکز حوضه و همچنین ارتفاع رواناب به روش SCS ضروری است.

با توجه به این بررسی زمان تخمریزی ماهی سفید رودخانه ای از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمریزی آنها به صورت یک مرحله ای است. درفش صاعقه و تیشه تگرگ: استبداد زمان. در راستای برآورد جمعیت این گونه،تعداد 18 عدد از تله های نیم کروی تاشو و کوزه ای طی دو دوره زمانی تیر و مرداد 1395در سه بخش تالاب غرب، سیاه درویشان و سرخانکول به کار گرفته شد. همچنین کمعمقترین بخش این رودخانه نیز در روزهای خشک سال، حدود 1.5 متر عمق دارد.

طول رودخانه قمرود تا محل ایستگاه هیدرومتری دودهک (در نزدیگی محل خروجی از استان مرکزی) حدود 171 کیلومتر و مساحت حوزه آبریز آن تا محل این ایستگاه حدوداً 10250 کیلومترمربع میباشد . مسیر رسیدن به غار: فاصله شما از ماسال تا غار آویشوی تنها ۳۲ کیلومتر است و پس از آن باید اندک مسیری را تا رسیدن به این غار باید پیادهروی کنید. نیروی گریز از مرکز که سبب شتاب دار شدن ذرات سیال در قوس میشود باید به نحوی و تحت اثر عاملی به تعادل برسد. از دیگر امکاناتی که برای راحتی و آسایش هرچه بیشتر مراجعهکنندگان در این مجموعه قرار گرفته است، میتوان به ۲ کافی شاپ با ارائه انواع نوشیدنیهای سرد و گرم، ۲ رستوران بزرگ با ارائه منوی متنوع فست فود، کارواش با ارائه بهترین خدمات شستشو، پارکینگ با ظرفیت ۲۰۰۰ خودرو و در نهایت مرکز خرید دو طبقه با بیش از ۲۵۰ واحد تجاری که دارای بانک، فروشگاههای لباس و سوپرمارکت است، اشاره کرد.

مرکز ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از شام چهارشنبه هفته گذشته محل یورش طالبان بوده است. به گزارش مشرق، سد کمالخان یکی از پروژههای مهم کنترل آب در افغانستان است که در ولایت نیمروز, بالای رود هیرمند قرار دارد. ارزیابی تاثیر پدیده النینوـ نوسانات جنوبی (ENSO) بر آبدهی و خشکسالی (ترسالی) هیدرولوژیکی رودخانه های مهم استان فارس. کدام رودخانه بیشترین آبدهی را در دهانه خود دارد؟ در بین معیارهای نفوذ­پذیری و کاربری اراضی و متوسط بارش سالانه، هیچ کدام از پارامترها بار عاملی بالایی را نشان نداده است. رئیس دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قانونگذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاهها را در حوزه حفاظت از حقوق بیتالمال روشن کردهاست، گفت: همه پیشبینیها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانونگذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاهها به خصوص دستگاههایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید