بررسی جلوههای نمادین طبیعت در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

مترجم به دلیل تجربه و دانش خود در برخی موارد که جایز می­داند، بسط نحوی را بهکار میبرد. طبق موارد منتشرشده توسط نشنال جئوگرافیک، استرالیا کشوری است که در آستانه بحران آب قرار دارد. فان و همکاران (10) آنالیزهای آماری CA و PCA را برای مشخص کردن خصوصیات آب و ارزیابی الگوی مکانی کیفیت آب استفاده کردند. همچنین تغییرات کیفی آب در بخش های شرب (با استفاده از نمودار شولر)، کشاورزی (با استفاده از نمودار ویلکوکس) و صنعت (با استفاده از شاخص های خوردگی) در طول مسیر رودخانه گرگانرود بررسی شد.

آنها نشان دادند که بر اساس نمودار پایپر تیپ کیفی آب کلسیمی منیزیمی و براساس دیاگرام شولر تمام نمونههای مربوط به آب رودخانه چمانجیر در دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعی از نظر شرب ندارند. با توجه به این که در اطراف رودخانه تجن منابع آلاینده نقطهای و غیر نقطهای متعددی وجود دارد از جمله ورود فاضلابهای روستایی و رواناب شهری که پساب خروجی آنها اکثراً بدون انجام فرآیند تصفیه میباشد و از طرف دیگر رودخانه تجن در تولید انواع محصولات کشاورزی، دامی و شیلات استان نقش مهمی ایفا مینماید. الگوی جریان و فرسایش و رسوبگذاری اطراف آبشکنها تابع عوامل مختلفی است که از آن جمله میتوان به نوع آبشکن، شکل هندسی مقاطع، ظرفیت حمل رسوب و غیره اشاره نمود.

روش دیگری به نام روش هم بارش وجود دارد که شامل خطوط و محیطهای مساوی برای اندازه گیری روی یک نقشه است؛ اما محاسبه مساحت بین این خطوط و منحنیها و جمع کردن حجم آب موجود زمانبر است بنابراین از نقشههای متقارن برای نشان دادن زمان صرف شده برای اندازه گیری حجم آب از مخازن بزرگ استفاده میشود. با این حال با وجود برخی پیوندهای معتبر بین درگیری و آب، لزوماً چنین هنجاری را اثبات نمیکنند. این غشاهای جدید (نانو لوله های کربنی ) با حفره های کوچک تر و تراکم بسیار و امکان عبور شدت جریان زیاد از هر حفره از لحاظ گذردهی آب و هوا نسبت به غشاهای پلی کربناتی بسیار برترند .

پیش از این مقدار زیادی از آب طی مراحل کشاورزی به هدر میرفت، اما با تغییراتی شامل استفاده از بذرهایی که نیاز به آبیاری کمتر دارند و سیستم آبیاری بهبودیافته و دقیق میتوان مصرف آب را کاهش داد. با استفاده از آزمون تحليل مولفه هاي اصلي و آزمون همبستگي، رابطه فاكتورهاي بيوفيزيكي پده و فاكتورهاي ادافيكي بررسي شد. در درجه اول ، باید آبی را مورد استفاده قرار داد که برای رسیدن به محل تصفیه و توزیع به پمپاژ احتیاج نداشته باشد، بلکه با نیروی ثقل خود حرکت نموده ، علاوه بر آن به هیچگونه تصفیه ای (غیر از ضد عفونی کردن) نیاز نداشته و بدون دخل و تصرف در کیفیت آن ، بتواند بدست مصرف کننده برسد.

در بازدید انجام شده از منطقه براساس شرایط حاکم از لحاظ تنوع زیستی، گونه ای، اکولوژیکی، هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، چهار موقعیت مکانی مناسب ایجاد تالاب های رودخانه ای در در درون حوزه آبخیز تعیین گردید. روش های آبیاری مثل آبیاری شیاری و آب پاش هوایی معمولا هزینه کمتری دارند اما به طور معمول از کارایی کمتری نیز برخوردار هستند، زیرا مقدار زیادی آب تبخیر و در زیر منطقه ریشه (اصلی) تخلیه یا زهکشی می شود. سپس هيدروگراف هاي سيل با روش SCS در دوره هاي بازگشت مختلف تعيين گرديد و پس از رونديابي سيل ها به روش ماسکينگام – کانژ در هر يک از بازه ها، دبي اوج سيلاب ها مشخص شدند.

پس از آنکه «من» خودآگاهی (اورفالیزیان) آنچه را که لازم است، دربارة عشق میشنود و شوق رسیدن در درونش زبانه میکشد، بیست و چهار سؤال از پیامبر پرسیده میشود. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود، بکند. در حالی که نام او را به جای نام خدا بر زبان دارند، وقتی که یکی از آنها بر زمین میافتد، نام شیخ را بر زبان میآورد و این دو معنی دارد: یکی اینکه معنی خدا برای آنها دارد و دوم اینکه او را بهعنوان پیامبر خدا میپرستند. رودخانهها بهعنوان شریان زنده حوزه آبخیز موجب حیات آن و از دیرباز تعیینکننده گستره و استقرار تمدنها بهویژه در دشتهای ساحلی بودهاند.

بیشترین نمود آب در شاهنامه به عنوان عنصر زایندگی و حیات در داستان اسکندر و آب حیات دیده میشود. براساس نتایج آنالیز آماری، بیشترین تغییرات بین ایستگاه لزوره در حاشیه ارتفاعات و ایستگاه قزاقلی واقع در بخش میانی دشت دیده می شود و بعدازآن تا خروجی گرگانرود تغییرات فاحش و معنی داری بین پارامترهای کیفی مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که در بعضی مناطق، بهدلیل افزایش قلیاییت، آب سخت شده و برای استفادههای شرب و آبیاری مناسب نمیباشد. این حوضه با داشتن 6 زیرحوضه، مساحت 2/3668 هکتار و ارتفاع متوسط 4/1007 متر در شهرستان دره شهر استان ایلام واقع شده است (شکل1).

حوضه آبریز همچنین با عنوان حوضه آبخیز نیز شناخته میشود. بزرگترین حوضه آبریز بسته در آسیای مرکزی، دریای خزر و آرال است. در اين تحقيق با استفاده از مدل MIKE21 الگوي جريان و رسوب در مصب رودخانه سفيدرود مورد بررسي قرار گرفته و با بررسي تصاوير ماهواره اي LandSat به چگونگي تأثيرگذاري الگوي جريان، توزيع و انتقال رسوب و تغييرات تراز سطح آب درياي خزر بر روند تکامل دلتا و خط ساحلي پرداخته شده است. کاشفیاصل و همکاران (2) به مدت 6 ماه از ابتدای تیر ماه تا پایان آذر سال 1383 با بررسی و مدیریت کیفیت آب رودخانه جاجرود نشان دادند که غلظت املاح و آلودگی رودخانه در طی سالهای متوالی افزایش یافته است.

خارا، ح.، رشیدی کارسالاری، ز.، سعیدی، ع.، بهروزی، ش.، رهبر، م.، احمدنژاد، م.، 1390. بررسی شیوع آلودگی های انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky,1901) مهاجر به رودخانه تجن و تاثیر آن ها روی برخی فاکتورهای خونی. استراتژی نمونهبرداری مبتنی بر برداشت 25 نمونه رسوب سطحی بر اساس پراکنش کانونهای نقطه­ای و غیرنقطه­ای آلودگی و ریخت­شناسی رودخانهای بود. ■ مبتنی بر انگلیسی امریکایی! بنابراین نخستین مرحله در سیر تحول دین از نظر «فریزر»، مرحلهای ماقبل دینی و مبتنی بر اندیشه و عملکرد جادویی است که به دنبال غلبه بر محیط بیرونی از طریق قوای بشری است.

سازمان سیاسی منطقهایِ امروز، شامل موافقت نامههای ایالتی مانند معاهدات بین المللی و در ایالات متحده امریکا، قراردادهای بین دولتی است که مدیریت آب یک حوضه خاص توسط کمیسیون دریاچههای بزرگ و اورژانس برنامه ریزی منطقهای به عنون معاهدات بین المللی قرار گرفته است. آگاهی از کیفیت منابع آب یکی از نیازمندیهای مهم در برنامهریزی و توسعه منابع آب و حفاظت و کنترل آنها میباشد. امروزه آب به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع به­شمار میآید، لذا حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول توسعه پایدار هر کشور میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید