بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله

بنای امامزاده شاهزاده حسین با پلانی مدور که دارای ۳۴ کنگره به ارتفاع شش متر بر روی بدنه و گنبد دوپوش از نوع عرقچین با شیوه آجر سنتی به صورت معمولی و رگ چین میباشد و از این نظر جزء بناهای زیبا و استثنائی محسوب میگردد که در فهرست آثار ملی ثبت شده است. در تحقیق مشابهی که توسط خیراللهی بر روی رودخانه دز انجام گرفت، شاخص های کیفی آب (نیترات، فسفات، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، دما، pH) در 6 ایستگاه (دریاچه سد کرخه، خروجی نیروگاه، سمیره، زال، محل تلاقی سمیره و زال) اندازه گیری شد. بیشترین میزان اکسیژن خواهی بیوشیمیایی آب 9 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه دریاچه سد کرخه، در فصل تابستان و کم ترین میزان آن 6 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه زال در فصل زمستان بوده است.

با بررســـی نتایج و سنجش های صــورت گرفته می توان نتیجه گرفت که با توجه به فعالیت کشاورزی مردم منطقه و ورود پساب ناشی از آن به رودخانه و نیز فعالیت شالیکاران و ورود سرریز آب شالیزارها به رودخانه در اواخر تابستان و اوایل پاییز، در این بازه زمانی میزان فسفات، نیترات، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی افزایش و میزان اکسیژن محلول وpH کاهش می یابد. به طور کلی فعالیت های کشاورزی و توزیع اراضی با کاربری زراعتی نواحی مجاور رودخانه و به کارگیری انواع کودهای فسفاته و سموم کشاورزی و نیز وجود روستاهای مجاور رودخانه خصوصاً روستای زیرنا (ایستگاه شماره3) و نیز مجاورت مناطق شهری خصوصاً شهر یاسوج که ایستگاه شماره 2 از آن جا عبور کرده و وارد رودخانه می شود، سهم مهمی در آلودگی آب رودخانه داشته است.

در مسیری که پیش رو دارید، اگر در هر کدام از پیچ وخمهای جاده سر برگردانید آبشارهای کوچک و بزرگ زیادی به چشم میخورد که به آسانی از کنارشان نمیتوانید عبور کنید و بهتر است برای دقایقی آنها را به نظاره بنشینید. رود گاماساب از حوالی کوه الوند در همدان سرچشمه میگیرد، پس از دریافت شعبانی از ملایر، تویسرکان و نهاوند از یک بستر باریک کوهستانی میگذرد و در قریه بیستون از پای بیستون عبور کرده به باختران کرمانشاه میرسد. این ماهیها باید توسط تیمی از متخصصان حفاظت محیط زیست و دانشمندان به طور کامل مراقبت شوند تا دوباره زیستگاه خود را پس بگیرند.

خود ارمنستان هم تابع روم گردید. شمسایی عنوان کرد: در بحث شوری آب این منطقه، مطالعاتی از سال 46 توسط یک شرکت بینالمللی هم برای کشور ایران و هم برای کشور عراق آغاز شد، چراکه عراق هم با همین مشکل شوری آب اروندکنار در جنوب این رودخانه مواجه بود و نخیلات بیشتری در این منطقه داشت. سلگی، ا.، رادمنش، ف.، سلطانی، ک.، 1394. مدل سازی هوشمند سری زمانی جریان ماهانه حوضه رودخانه شور قروه با شبکه عصبی مصنوعی. شهبازی ناصرآباد، س.، و پورباقر، ه.، و ایگدری، س.، و دانه کار، ا.، و رجایی، م.

سلگی، ا.، و رادمنش، ف.، و سلطانی، ک. درست قول، م.، پیغان، ر.، بابایی، ه.، پاپهن، ف.، خلیلی، ل.، 1388. مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سیکل سالیانه بلوغ تخمدانی ماهی شیربت (Barbus grypus) رودخانه کارون ایران. مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سیکل سالیانه بلوغ تخمدانی ماهی شیربت (Barbus grypus) رودخانه کارون ایران. زمینه و هدف: رودخانه کارون یکی از بزرگترین رودخانه های کشور بوده و تحقیق حاضر کارایی مدل Qual2kw را در بررسی خودپالایی رودخانه کارون در بازه زرگان تا کوتامیر مطالعه کرده است. رودخانه های آغشت و کردان که از دامنه های جنوبی رشته کوههای البرز سرچشمه می گیرند‘ در سال های 75-1374 به مدت 12 ماه و در 4 ایستگاه مطالعاتی از 5 کیلومتری شمال روستای آغشت تاحوالی آزاد راه تهران- قزوین بررسی شدند.

که در ماه هاي تير و مهر ميزان آن قابل سنجش نبود. بيشترين ميزان آن برابر 22.85±20.5 ميکروگرم بر ليتر در ماه شهريور تعيين شد. ميزان متوسط کلروفيل a نيز 4.44±7.45 ميکروگرم بر ليتر تعيين شد. ميانگين سالانه و انحراف معيار عوامل فيزيکي و شيميايي، نشان دهنده ميزان دماي آب 17.2±8.6 درجه سانتي گراد، ميزان شوري سطح آب برابر 1.77±1.32 و عمق برابر 2.79±3.27 قسمت در هزار، کدورت 311.86±345.18 بر حسبFTU ، عمق ديد سکشي ديسک 36.5±25.33 سانتي متر، مقدار اکسيژن محلول برابر 8.69±2.88 ميلي گرم بر ليتر، مقدار آمونيوم بر حسب برابر 0.512±0.66 ميلي گرم بر ليتر، سيليکات برابر 5.68±1.91 ميلي گرم بر ليتر، فسفات کل 0.136±0.103 ميلي گرم بر ليتر و کربن آلي کل 10.3±9.9 ميلي گرم بر ليتر تعيين گرديد.

از نظر مکاني نيز بيشترين ميزان آن در دهانه (ايستگاه 4) به ميزان 7.5±10.65 ميکروگرم بر ليتر تعيين گرديد. بررسي از دهانه رودخانه حدود 5 کيلومتر از بالادست اين محدوده تا دريا در طي 12 ماه (آبان 1382 لغايت مهر 1383) در 5 ايستگاه انجام شد. یافتهها: دبی رودخانه زاینده رود در اسفند ماه حداقل و در فروردین ماه حداکثر میباشد. همچنین به دلیل کاهش دبی رودخانه و بازگشت آب از سوی دریا، شوری آب کارون افزایش یافته و معضل آلودگی آب رودخانه را تشدید کرده است.

یافته ها: خروجی مدل به طور کلی حکایت ازعدم خودپالایی در پارامترهای BODu, pHدر هر دوماه، NO3 در ماه مرداد و TSS در ماه دی و خودپالایی کم در دیگر پارامترها با توجه به بار آلودگی ورودی در این بازه رودخانه کارون داشت. اپولونیوس برای ریاضیات، نجوم و موسیقی درجهء دوم اهمیت را قائل بود در صورتی که در نظر فیلسوفان دیگر همان مکتب، این سه، علوم اولیه محسوب می شدند. بیانگر وضعیت مطلوب شرایط فیزیکی و شیمیایی آب وعدم آلودگی حاد در رودخانه های یاد شده می باشند.

بررسی های فوق نشان دادند که تنوع‘ پراکنش و تراکم کف زیان در ایستگاه های چهار گانه و در فصول مختلف سال یکسان نبوده به طوری که تنوع زیستی‘ میزان زیتوده و قابلیت تولید نهایی (ماهی) در ایستگاه های 1و2 به ویژه در ماه های گرم سال بسیار بالا و درخور توجه می باشد. بدين منظور، در فاصله ماه هاي مرداد 1389 لغايت تير 1390، تعداد 445 قطعه ماهي با تور پره، تور گوشگير و پرتابي صيد و روي يخ به آزمايشگاه شيلات منتقل شدند. گیتاشناسان سدههای سوم و چهارم هجری (نهم و دهم میلادی) بادغیس را سرزمینی روستانشین با مردمی کشاور، و فاقد شهرهای بزرگ توصیف کردهاند.

ترجمه شده از زبان هندی به نام به معنی “آب بزرگ”. نمونه­های بزرگ بی­مهرگان آبزی شناسایی شده، مربوط به 24 خانواده از 8 راسته مختلف بوده است. بخش هایی از این رودخانه نیز به دلیل بی توجهی هایی که در طول سال ها به آن شده، تبدیل به نیزار گشته است و آلودگی اطراف رودخانه روز به روز چهره اش را تغییر می دهد. در این شورا تصمیمات خوبی برای مدیریت منابع حوضه آبریز زاینده رود گرفته شده است؛ بستن چاه های غیرمجاز و برخورد با آنها، تغییر الگوی کشت و ساماندهی رودخانه. مقدار کجشدگی رسوبات بین 48/0- تا 00/1- در تغییر است که مبین کجشدگی رسوبات به سمت ذرات درشت است (جدول 2). دلیل کجشدگی 48/0- افزایش ذرات دانه ریز در بین ذرات دانه درشتتر (که ذرات غالب در نمونههای این رودخانه است) به سمت پایین دست رودخانه است که باعث میشود جورشدگی ذرات در حد ضعیف شود.

جلبک هاي كفزي زيستگاههاي مختلف (اپي فيتون، اپي ليتون و اپي پلون) در رودخانه گرگر (يكي از دو شاخه رودخانه كارون) از 11 ايستگاه به مدت يك سال (آذر 83 تا مهر 84) به صورت يك ماه در ميان مطالعه شدند. در اين مطالعه مصب رودخانه سفيدرود بعنوان بزرگترين زيستگاه مصبي حوضه جنوبي درياي خزر مورد ارزيابي تغييرات زماني و مکاني فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي، کلروفيل a و توليد اوليه قرار گرفت. 7. استانداردهای کیفی آب رودخانه های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، 1385، پوریادگار. به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری اطراف تهران می توان دره کن – سولقان اشاره نمود.

رودخانه های کامل : این نوع رودخانه ها در دره های پهن تری جریان داشته و از شیب نسبتاً ملایمی برخوردارند. در امتداد آن قدم بزنید و پل های زیبا را تحسین کنید. در تمام معبد می توانید مجسمه های خدایان و بودا را تماشا کنید. در هر صورت، باید بدانید کــه لحظات زیبای فراوانی در انتظار شما اســت و باید خودتان را برای شادی و خوشحالی بسیار زیادی آماده کنید.

این پروژه بازتاب اجتماعی-سیاسی-اقتصادی فراوانی برای کرهجنوبی به ارمغان آورده است. در پایان از شرکت مهندسی منابع آب و نیروی ایران که در انجام این طرح همکاری نموده اند کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید. این غار جهت بازدید غارنوردان وکوهنوردان توصیه می شود. روشها: نمونهبرداری جهت انجام بررسیهای آزمایشگاهی از پنج ایستگاه در طول رودخانه در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری موسیان تا ورزنه انجام شد. در هنگام نمونهبرداری اشل رودخانه در سه ایستگاه موسیان، چوم و ورزنه که دارای ایستگاه هیدرومتری بود نیز قرائت گردید. رودخانه زاینده رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دائمی میباشد.

نتیجه گیری: مدلQual2kw دارای کارایی خوبی برای بررسی خودپالایی رودخانهها است و در مورد رودخانه کارون، این مدل توانایی شبیه سازی خوبی داشته است. روش بررسی: در این تحقیق تغییرات پارامترهای کیفیت آب رودخانه شامل: pH, DO, BOD, TSS, NO3, EC و دما در سال 1387 توسط مدل Qual2kw برای دو ماه مرداد (کم آبی) و دی (پرآبی) طی 30 روز شبیهسازی و واسنجی شد و با دادههای مشاهداتی در ماههای شهریور و بهمن ماه همان سال در ایستگاههای زرگان، پلپنجم و کوت امیر مقایسه شد.

مدل سازی هوشمند سری زمانی جریان ماهانه حوضه رودخانه شور قروه با شبکه عصبی مصنوعی. سد تنظیمی کوچکتری بهنام مارون۲ نیز در پاییندست این رودخانه طراحی شده است. در فلور بررسي شده از 5 رده 24 جنس شناسايي شد. در بستر اپي فيتون، سيانوفيسه ها رده غالب هستند كه جنس غالب آنها Phormidium است. بيشترين فراواني جوامع اپي ليتون، تعداد 282390 در سانتيمتر مربع در مرداد ماه و بيشترين فراواني جامعه اپي فيتون، تعداد 167435 در سانتيمتر مربع در مهر ماه مشاهده شد. که دليل اصلي آن، کدورت بالا آب تحت تاثير خروجي هاي سد منجيل در مهر ماه معرفي مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید