با مناطق بکر سوادکوه برای یک آخر هفته هیجانانگیز آشنا شوید – روزیاتو

تمام مسیری که در این محور معرفی میشه دارای جاده آسفالت هست و میتوانید این مسیر گردشگری رابه صورت خانوادگی و با خودروی شخصی طی کنید. رودخانه زاینده رود از محل سد زاینده رود یا همون سد چادگان در غرب اصفهان تا ادامه مسیر خودش یعنی شهر ورزنه در نزدیکی باتلاق گاوخونی در شرق اصفهان مسافتی حدود 300 کیلومتر را می پیماید و از این مقدار حدود 200 کیلومتر از اون مربوط به طول مسیر رودخانه در غرب اصفهان و حدود 100 کیلومتر آن مربوط به مسیر رودخانه از اصفهان تا شهر ورزنه، یعنی آخرین شهر ساحلی بر حاشیه زاینده رود در شرق اصفهان میشود.

باغبهادران که در 60 کیلومتری غرب اصفهان بر حاشیه زاینده رود قرار گرفته، از طریق جاده اصفهان به شهرکرد قابل دستیابی است. جاده اصفهان به شهرکرد مبدا حرکت محور گردشگری غرب اصفهان هست. محور گردشگری غرب اصفهان عمدتا یک محور طبیعت گردی است که در تمام فصول سال میتوانید زیبایی های رود، بیشه و جنگل های دست کاشت کنار رودخانه را در مسیر نیمه کوهستانی تماشا کنید. سوالی که وقتی پاسخ درستی به آن داده نمیشود، خبرنگار به قربانی کردن یک شتر پیش پای فرماندار توسط آن فرد معروف اشاره میکند و میپرسد که آیا دادن مجوز برداشت آب از رودخانه به آن فرد، نتیجه حمایتهای وی از سرپرست فرمانداری بوده که این بار با پاسخی صریح مواجه میشود.

با بازدید از این سردر زیبا، قطعاً مات و مبهوت معماری خاص آن خواهید شد. در بازدید از آبشار آب ملخ چیزهای عجیب زیادی خواهید دید. علاوه بر محیط زیبا و آرامشبخش خود روستا، یکی از جاذبههای آن آبشار ایگل است که برای رسیدن به آن باید مسیری دو ساعته را پیادهروی کنید. پل خواجو نورپردازی زیبایی دارد، بههمین خاطر اکثر کسانیکه میخواهند کیف خود را کوک کنند، هنگام فرارسیدن شب، شال و کلاه میکنند و روانه پل خواجو میشوند. این گونه درهها عمق و عرض خود را در تمام مسیر حفظ کردهاند و در مسیر آنها در شرایط کنونی امکان رسوبگذاری به شکل مخروطافکنه وجود ندارد و در درون درهها با توجه به شیب ملایم هنوز عمل حفر اتفاق میافتد.

از این رو، میزان ذخیره سازی آب توسط افغانستان به مقدار بسیار زیادی صورت می گیرد و در عوض سیلاب های فصلی را که نمی تواند مهار کند را در حکم حقابه محسوب می کند. همچنین سیلاب های این رودخانه خسارت های زیادی به اراضی جنوبی و شرقی گاودول وارد می کند، اما در عوض رسوبات قابل ملاحظه ای که در کشاورزی منطقه بسیار مفید است برجای می گذارد. با این حال، مقدار به دست آمده به مقیاس بستگی دارد (بول و همکاران، 1977). مقدار Smf معمولاً کمتر از 3 و نزدیک به 1 است (بول، 2007). Smf دشتهای شمالی زنجانرود 4/1 بهدست آمد که در طبقۀ 1 تا 6/1 قرار میگیرد و از نظر تکتونیکی فعال است.

نیز میگذرد. این رودخانه نقش بسیار مهمی در منطقه مراغه دارد به شکلی که در فرهنگ و باور مردم رسوخ نموده، و در گذشته مراسمات خاصی چون مراسم ” کل دویوشدیرمک” و یا مراسم چهارشنبه سوری در حاشیه رودخانه لیلان برگذار میکردند. در آب باران ، مواد رادیواکتیوی چون ید (131) و سدیم (24) نیز گاهی دیده شده است. دیگری همانند شرایط کنونی که رودخانهها قادر به ایجاد مخروطافکنه در فاصلۀ زیادی از پیشانی کوهستان نیستند و مجبور به عبور از دره عمیقی هستند که با حفظ شرایط توپوگرافیکی اولیۀ خود، تا نزدیک زنجانرود نیز امتداد دارند. چنین ویژگی­هایی بیانکنندۀ دو وضعیت متفاوت فرایندی در طی زمان است؛ یکی حاکمیت فرایند آلوویالی، یعنی مرحلهای که رودخانهها در درههای عمیق جریان ندارند و قادر به رسوبگذاری سطحی و ایجاد مخروطافکنههای بههمپیوسته هستند؛ دیگری حاکمیت فرایند فلوویالی، یعنی مرحلهای همانند شرایط کنونی که رودخانهها قادر به ایجاد مخروطافکنه نبودهاند و مجبور به عبور از درۀ عمیقی هستند و با حفظ شرایط توپوگرافیکی اولیه، به رودخانۀ زنجانرود متصل میشوند.

خاک که در طول زمان و به کندی ایجاد می شود، از مواد مختلف زیادی تشکیل شده است. ماده ۱۳ – طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضای این قرارداد ترتیب استفاده از اب هیرمند از بند کمالخان و سهم خود را در خاک خود بهاطلاع مامورین سرحدی و اهالی و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید. در همه بخش ها این اتفاق افتاد تا بتوانیم در پایان سال آبی ۹۲-۹۳ حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب پشت سد زاینده رود ذخیره کنیم. محور گردشگری غرب اصفهان از روستاهای واقع شده در حاشیه زاینده رود در قسمت غربی استان اصفهان میگذرد.

این دریاچه در 45 کیلومتری غرب اصفهان، در حاشیه زاینده رود، منطقه لنجانان یا همان شهرک زاینده رود اصفهان، جایی در جنوب کارخانه ذوب آهن اصفهان و در حدفاصل زرین شهر و باغبهادارن قرار گرفته. مواریث یخچالی در حوضه صفاشهر- استان فارس، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان علوم انسانی، جلد 1، شمارۀ 32، سال 4، صص:130-109. دانشگاه سوربن و دانشگاه های دیگر در سطح همان سمت از آب واقع شده است.

Vf نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره، Vfw عرض بستر دره، Eld ارتفاع سمت چپ دره، Erd ارتفاع طرف راست دره و Esc ارتفاع متوسط بستر دره از سطح دریاست (شکل 4). این شاخص تفاوت میان درههای با بستر عریض نسبت به ارتفاع دیواره دره (Uشکل) با درههای پرشیب و باریک (Vشکل) را نشان میدهد. ارزیابی شاخصهای مورفوتکتونیک منطقه حاکی از آن است که تمام زیرحوضههای دشتهای شمالی زنجانرود از نظر سینوزیته جبهه کوهستان، گرادیان طول رودخانه، نسبت کف دره به ارتفاع آن و تقارن توپوگرافی عرضی، تکتونیکی فعال و از نظر عدم تقارن حوضه زهکشی، تکتونیکی نیمهفعال دارند (جدول 6). تکتونیک فعال به همراه عوامل بیرونی و تقدم و تأخر زمانی آنها نسبت به یکدیگر منجر به پیدایش دشتهای همواری شده است که بهوسیلۀ آبراهههای وسیع و عمیق منقطع شدهاند.

اگر مقدار Vf کوچکتر از یک باشد، تکتونیک بسیار فعال است، اگر بین 1 و 2 باشد، نیمهفعال است و اگر بزرگتر از 2 باشد، غیرفعال یا در واقع آرام است (رامشت و شاهزیدی، 1390، 88). همانطور که محاسبات بالا نشان میدهد، در سه زیرحوضه سارمساقلو، سهرین و قرهچریان مقادیر کوچکتر از یک و نشاندهندۀ تکتونیک بسیار فعال است. 2 – مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا ها ؟ نواحی پست تر هدایت می شود ، حوضه آبریز نام دارد .

اگر علاقمند به دیدن روستاهای ناشناخته ایران هستید پیشنهاد می کنم که مقاله مرتبط را بخوانید تا بهترین برنامه ریزی را برای سفر خود انجام دهید. محور گردشگری به مجموعه مکان های دیدنی و جاذبه های گردشگری متوالی و نسبتا نزدیک به یکدیگر گفته میشود که در یک برنامه یکی دو روزه میتوانید از آنها بازدید نمایید. از طرف دیگر گروه های طبیعت گرد اصفهانی معمولا برنامه های پیاده روی یک روزه ای برای پیمایش قسمتی از جنگل و بیشه های ساحلی زاینده رود را در حد فاصل روستاهای این مسیر مشخص میکنند و علاوه بر آن امکان قایق سواری در زاینده رود نیز وجود دارد.

علاوه بر آن امکان دوچرخه سواری و سفر سایکل توریستی در این مسیر وجود دارد.مخصوصا با توجه به اینکه جاده ساحلی زاینده رود معمولا خلوت و کم ترافیک است. هرچند کاربرد اولیه این دریاچه تامین آب کارخانه ذوب آهن بوده، ولی به تدریج به یک مکان گردشگری عمومی با امکانات تفریحی مانند قایق سواری و قلاب گیری با لانسر تبدیل شده است. جاذبه هایی مانند مناره زیار، مسجد جامع تاریخی روستای برسیان، برج های کبوتر، قلعه غولتان و کویر رمل و ماسه ای اطراف شهر ورزنه.

دیدگاهتان را بنویسید