آب مایه حیات و زندگی

درموقع تحدید حدود بر روی ارس و تعیین وضعیت جزایر تعریفی از جزایر به عمل نیامده است و کلیه جزایر موجود در رودخانه در آن موقع ، بدون توجه به مسافت طبیعی و کوچکی یا بزرگی جزایر مد نظر قرار گرفتند. اگر چه از طرف شورویی ها قایق های لاستیکی کوچک و بزرگ روی آب انداخته شده است ولی برای عبور و مرور کشتیها مناسب نیست واز طرفی هم این رود خانه به آبهاي آزاد ر اه نداردمسيررودخانه ارس در قسمت زیادی از تنگه هایی است که اطراف آنرارفاعات احاطه کرده و جریان رود در این قسمتها عموماً بسیار سریع و در بعضی موارد امواج و آبریزها یی ایجاد می کند که حتی برای قایقرانی نیز خالی از خطر نیست .

اگر مصرف آب شرب هر نفر 20 لیتر باشد، فقط بزرگترین دستگاه می تواند آب شرب 250 نفر را تامین کند. در جاهائی که رودخانه فقط دارای یک بسترو جزایر کوچک است خط مرز ما بین جزایر از وسط مسیر اصلی آب که در موقع نقشه برداری خط مرز موجود بوده عبور می نماید. در ابتدای کار دو هیات نمایندگی مقرارت وآئین نامه های را برای خود کمیسیون مشترک و کمیسیون های فرعی وضع و تصویب نمودند و این مصوبات اساس کار را تعیین و کمیسیون های فرعی طبق دستورات که کمیسیون مشترک به آنها داده بود مشغول انجام کار شدند و چون ماموریت کمیسیون مختلط جدا نمودن موافقت نامه 11 آذر ماه 1333 یعنی تعیین و علامتگذاری خط مرزی طبق مندرجات آن موافقت نامه بود در بدو امر موضوع ساده به نظر می رسید وانتظار می رفت ادامه کار کمیسیون های فرعی اشکالی بروز نخواهد کرد به خصوص که در موافقت نامه صریحاً قید شده بود « طرفین معظمین متعاهدین تاكید می نمایند که خط سرزمین ایران و شوروی در تمام بقیه طول آن بدون تغییر می ماند و از این به بعد کلیه مسائل مربوط به عبور خط مرزی دولتی در تمام طول آن حل و فصل شده و طرفین نسبت به یکدیگر ادعای ارضی ندارند» اما پس از شروع کار دیده شد که موضوع به آن سادگی که تصور می رفت نبود ، زیرا موافقت نامه 1333 فقط اختلافات بر جسته را رفع نموده و تعیین بقیه سر حد را موکول به قرار دادها و پروتکل ها و مقاوله نامه های گوناگون نموده بود.

اما این شریانهای حیات در مناطق شمالی کشور نیرومندتر و پربارتر از سایر بخشها در جریان هستند. حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در اظهارنظری جنجالی گفت که در صورت عدم کنترل وضعیت کم آبی، شرایط در ایران بهقدری دشوار میشود که ۵۰ میلیون ایرانی مجبور به ترک کشور میشوند. بنا بر ارزیابیهای صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس، پس از منطقه آزاد کیش، دومین منطقه آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور است.

صورت اول: ذکر نام نشان جزایر متعلق به هر یک از دو دولت ساحل نشین در عهدنامه تحدید حدود است . در این تحقیق با توجه اینکه هدف از احداث آبشکن های مورد مطالعه، هدایت جریان سیل به ساحل شرقی از طریق دو کانال طبیعی و جلوگیری از فرسایش کناره ای و پیشروی مسیر رودخانه به کرانه غربی است، لذا با استفاده از مدل عددی دوبعدی تحت عنوان CCHE2D به بررسی اثر آبشکنهای متناوب و پشتههای رسوبی بر الگوی جریان آب در بازه مکانی با طول حدود 6/1 کیلومتر از رودخانه تجن در شمال سرخس و پاییندست روستای نوروزآباد پرداخته می شود.مواد و روشها: در گام نخست این پژوهش، نقشه بزرگ مقیاس توپوگرافی با مقیاس 1:2000 تهیه گردید و در سه مقطع از مقاطع نقشهبرداری شده به اندازهگیری پارامترهای جریان پرداخته شد و بیشترین تأکید بر روی قوسهای متوالی و مقاطع نزدیک آبشکنها و پشته های رسوبی در رودخانه بود تا بتوان تأثیر جریانهای ثانویه و نیروهای گریز از مرکز را بر فرسایش کنارهها و همچنین اثر هیدرولیکی آبشکن و پشته های رسوبی بر الگوی جریان بررسی کرد.

شماره ترتیبی داده شده و خط مرز مشخص کننده ، تعلق جزایر به هر کدام از طرفین ساحل ارس می باشد. و بدین ترتیب رودخانه ارس به طول تقریبی 430 کیلومتر از محل دیم قشلاق ( مرز ثلاثه ) نقطه مبدا مرز ایران و شوروی سابق تا آبادی تازه کند تحدید حدود و طرفین موافقت نمودند که در طرفین مسیر رود ارس علائم مرزی نصب گردد وتا دیگر خط مرز ایران و شوروی ، در این قسمت دستخوش هوسرانی و طغیان ها و در معرض تجاوزات جریان رودی لجام گسیخته واقع نشود. پس به این ترتیب معاهدات مرزی بین ایران و شوروی سابق به دولتهای تازه استقلال یافته تسري می یابد و قابل اجرا می باشد .

پس از رشد میانگین سالیانهٔ ۵٪ در سالهای ۱۹۹۶-۱۹۹۸، در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، بعلت کاهش تقاضا از سوی آرژانتین و برزیل که تقریباً نیمی از تولیدات را وارد میکنند، اقتصاد اروگوئه آسیب دیده با وجود شدت تنشهای وارده، دستاندرکاران امور مالی اروگوئه نسبت به همسایگان خود، پایدارتر باقی ماندند، واکنشی که نشانگر حسن اعتبار این کشور در میان سرمایهگذاران و میزان سرمایهگذاری دولتی در تخمین پرداخت وجه سرمایهگذاران – به عنوان یکی از دو کشوری که در آمریکای جنوبی این کار را انجام میدهند، میباشد. عهد نامه مورخ 1961 مربوط به تحدید حدود در رودخانه اورگوئه میان آرژانتین و اورگوئه همین روش را برای بخش قابل کشتیرانی رودخانه به کار گرفته است.

در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ حدود ۶۰۰۰۰۰ اروگوئهای مهاجرت کردند و عمدتاً به اسپانیا، آرژانتین و برزیل رفتند. متعلق به همان دولتی است که با توجه به موقعیت مرز ، جزایر یاد شده در جانب وی واقع می شوند . کمبود آب با توزیع نابرابر آب بهوجود میآید. عمق آب به قدری بود که اسب ستوان کثیری غرق شد، ولی ستوان کثیری به کمک سایر افسران ایرانی نجات پیدا کرد. آب این حمام از طریق کاریزی تهیه میشد که از طرف روستای شجاع می آمد و سوخت عمده آن هیزم بود. 15 – عوامل موثر در میزان آب رودخانه های حوضه ی آبریز را نام ببرید و هر مورد را توضیح دهید ؟

رفتینگ ارمند به اندازهای میتواند هیجانانگیز باشد که پیشنهاد میکنیم در فصل بهار یا روزهای گرم تابستان، حتما رفتینگ ارمند را در لیست تفریحات خود قرار دهید. در روابط بین المللی عوارض طبیعی مانند رودخانه ، که مرز بین دو کشور را تشکیل می دهد خود به تنهایی مرز محصوب نمی شود بلكه یک خط مرزی باید دقیقاً بر روی رودخانه مشخص گردد . ارس که از منطقه آناتولی ترکیه و کوه های بینگول سرچشمه می گیرد، در ابتدای مسیر خود به عنوان مرز میان ترکیه و ارمنستان و بعد از آن مرز میان ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان شناخته می شود.

از میان این جزایر که در زبان محلی به نام «شام» شناخته می شوند، تعدادی متعلق به ایران و تعدادی متعلق به آذربایجان هستند. در آن سوی رود خانه خروشان ارس و در شمال غرب کشورمان ، کشور های جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان به استقلال رسیدند . رودخانه ارس که در ایران از استان های آذربایجان غربی و شرقی واردبیل عبور می کند، رودخانه ای همیشگی است که در تمام طول سال جریان دارد. این منطقه در ناحیه شمال غربی شهرستان کلیبر واقع گردیده است. تنوع اقلیم و پوشش گیاهی در این منطقه بسیار قابل توجه است؛ در حالی که دره رودخانه ارس پوشیده از درختان نیمه گرمسیری است اراضی نواحی غربی و میانی آن پوشش استپ دارد و در دامنه کوهستانهای شرقی، جنگلهای متراکم و انبوه ارسباران دیده میشود.

با توجه به افزایش اراضی کشاورزی مجاور و نرخ جریان کم مطرح شده، بارگذاری منابع آلاینده غیرنقطهای کشاورزی بهعنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی رودخانه ارس شناخته شده است. گفتنی است که همگی این جزایر دارای نام نیستند و بیشتر آنها تنها با شماره شناخته می شوند. از رود ارس با کوه های سر به فلک کشیده اش تا زاینده رود و زرینه رود، می توان با طبیعت خو گرفت و از صدای آرامشان به بهترین شکل ممکن بهره برد. با توجه به جدول شماره (3)، بیشترین مساحت حوضه که حدود 28 درصد از مساحت حوضه را شامل می­شود، کاربری مرتع با تراکم متوسط دارد و با تطابق با شکل شماره (2)، در گروه­­های هیدرولوژیکی C و D قرار دارد که از لحاظ تولید رواناب دارای پتانسیل بالایی هستند.

بعد آب سالم و پاکیزه با لوله به شهرها و روستاها فرستاده می شود. در مورد کشت هایی که از نظر مصرف آب پرمصرف هستند و کشت های غرقآبی که امروزه در دنیا منسوخ است باید به سمت آبیاری های گلخانه ای و سایر تکنیک های جدید پیش رفت تا از کمترین مصرف آب بیشترین استفاده را ببرند. با ما در مجله مستر بلیط همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در خصوص رود ارس کسب کنید.

خط مرزی آشکار و مشخص است و به سهولت میشود آنرا تعیین کرد و بالاتر از این ها امکان استفاده متساوی بین طرفین را فراهم می سازد و بنا بردلایل موصوف به نظر می رسد شیوه تعیین مرز در ارس که رودخانه ای غیر قابل کشتیرانی است و منطبق با موازین بین المللی و همسو با رویه عمومی دیگر دولتهاست ؛ چرا که اگر این روش برای تعیین مرز در خصوص آن اعمال نمی گردید ممکن بود با توجه به وضعیت جغرافیایی آن غیر متناسب جلوه دهد و بعضاً موجب بی عدالتی می شد. و این موضوع موجب طرح مسائل جدیدی در حقوق بین الملل و در خصوص تعیین مرز در رودخانه های مرزی بین المللی گردیده است .

در این پروتکل بدون اینکه ذکری از مهم ترین شعبه رودخانه بعمل آید وضعیت جزایر و تعلق آنها به طرفین رودخانه معیین گردیده است . روزی که برای سرزدن به این جنگل راهی سیاه بیشه میشوید، حتماً با خودتان خوراکی و لباس گرم همراه داشته باشید. طبیعت سبز، جزیرهها، پرندهها و کوههای سبز و سر به فلک کشیدهٔ اطراف رود ارس، بر جاذبهٔ آن برای گردشگران افزودهاست. اما این شیوه مساله حاکمیت بر جزایری را که مرز از داخل آنها می گذرد حل و فصل نمی نماید.1 شیوه ی بکار گرفته شده برروی ارس وتعیین وضعیت جزایراین رودخانه ، تلفیقی ازصورت اول و دوم می باشد ؛ چرا که به کلیه جزایری که در فاصله سر حد ایران و شوروی واقع شده اند.

این حمام در سر راه تبریز به جلفا در نقطه ای که کاروانها جهت کسب آمادگی برای عبور از رودخانه ارس توقف میکردند احداث گشته و بیشتر مورد استفاده تجار،بازرگانان و مردم ساکن شهر و کارمندان و کارگران گمرک و نظامیان بوده است. م برای تعیین حدود در برخی نواحی و تجدید تعیین حدود تمام بقیه مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، کمیسیون مختلط ایران و شوروی تشکیل گردید . پس خوردن روزانه ۴ تا ۵ لیوان آب، آب میوه، چای، شیر و دیگر مایعات برای یک فرد سالم کافی است. اگر سرعت حرکت آب ها سریع بود و عمق آن نیز به بالاتر از زانو های شما می رسید ، ورود شما به آب خطرناک خواهد بود !

به دنبال این رشادت، شاخه مورد نظر ایرانی ها به عنوان شاخه اصلی ارس انتخاب شد و مالکیت جزیره محل مناقشه به ایرانی ها رسید. م رود ارس طوری تغییر وضع داده بود که کمیسیون مختلط در پیدا کردن مسیر، آن زمان دچار مشکل شدند و حتی این امر مستلزم چندین سال کار فنی وعلمی می شد،به علاوه بسياري از جزايري كه در آن تاريخ در اين رودخانه ي عظيم وجود داشته به تدريج زير آب رفته ويا به خاك يكي از طرفين ضميمه شده ودر مقابل جزاير جديدي به وجود آمده بود كه مالكيت آنها تعيين نشده بود.واما پس از معاینه محل و تبادل نظر هئیت نمایندگی بهترین طریق در تحدید حدود و تعیین دقیق مرز بر روی ارس را عبور دادن خط مرزی از وسط مسیر خطی آن یا مهم ترین شعبه آن تشخیص دادند.

دیدگاهتان را بنویسید